Article thumbnail

Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Årsrapport for 1996

By G. Kjellberg

Abstract

I 1996 ble det samlet inn prøver fra følgende lokaliteter: Skreia, Brøttum, Kise og Furnesfjorden. Den årlige fosforbelastningen er estimert til ca 205 tonn. Basiskonsentrasjonene av fosfor på seinvinteren var lave med verdier på <5 µg/l. Under vårsirkulasjonen i mai var fosforkonsentrasjonen likevel noe høy med konsentrasjoner i området 5-9 µg/l. Fosforkonsentrasjonen i de øvre vannlag i vekstsesongen var også til tider noe høy med verdier i området 5-9 µg/l. På forsommeren og helt ut august var algemengden, algesammensetningen og algeproduksjonen i Mjøsa i samsvar med de miljømål som er satt d.v.s. akseptable forhold. Oppblomstring av kiselalgen Tabellaria i september førte til uønsket store algemengder i hele sjøen. Mest påvirket var områdene ved Gjøvik. Med unntak av Akerelva, området ved Moelv samt Tangenvika var de frie vannmasser lite påvirket av fekal forurensning ved prøvetaking i begynnelsen på september. Mjøsas resipientkapasitet/tålegrense overskrides således fortsatt til tider. Kiselalgeoppblomstringen i september er eksempel på dette. Tilstanden i Mjøsa må derfor fortsatt karakteriseres som labil. Ytterligere tiltak bør gjøres kontinuerlig for å begrense tilførsler av spesielt fosfor og fekale bakterier.Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelinge

Topics: eutrofi, VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400, forurensningsovervåking, innsjø, eutrofiering, kjemiske forhold biologiske forhold, pollution monitoring, water chemistry, water biology, eutrophication
Publisher: Norsk institutt for vannforskning
Year: 1997
OAI identifier: oai:brage.bibsys.no:11250/209402
Provided by: NILU Brage
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://creativecommons.org/lic... (external link)
  • http://hdl.handle.net/11250/20... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles