Article thumbnail

Hvordan påvirker lederne de ansattes sikkerhetsatferd?

By Kine Marie Haver Nodland

Abstract

Master's thesis in Change managementFormålet med denne avhandlingen er å avdekke hvordan de ansatte oppfatter sikkerheten på arbeidsplassen, og da spesielt hvilken påvirkning lederne har på sine medarbeidere. Hvordan lederne leder, motiverer og kommuniserer, vil være faktorer som kan påvirke de ansatte sikkerhetsatferd i positiv eller negativ forstand. Min problemstilling er: Hvordan påvirker lederne sikkerhetsklimaet og hvilke ledelsesforhold påvirker de ansattes etterlevelse av sikkerhetskrav? Problemstillingen besvares gjennom følgende forskningsspørsmål: • Hvilken lederstil fungerer best for å påvirke at medarbeiderne etterlever sikkerhetskrav og oppviser god sikkerhetsatferd? • Hvilken lederstil legger lederne selv opp til og hvordan opplever medarbeiderne denne? • Hvilke kommunikasjonsformer og motivasjonsvirkemidler benyttes? For å kunne beskrive hvilke faktorer som påvirker sikkerhetsklimaet har jeg benyttet meg av flere teorier og begreper som handler om sikkerhetsklima og ledelse. På bakgrunn av disse teoriene har det blitt utarbeidet en analysemodell. Modellen ser på hvilken påvirkning ulike ledelsestiler har på medarbeiderne og hvordan medarbeiderne reagerer på lederens måte å lede på. Avhandlingen har tatt utgangspunkt i tre ledelsesstiler som er transformasjonsledelse, transaksjonsledelse og la-det-skure ledelse. I analysemodellen står kommunikasjon og motivasjon som sentrale faktorer. Kommunikasjon handler her om hvordan lederne uttrykker viktigheten av sikkerhet til de ansatte, men også hvordan de ansatte forstår og etterlever det som har blitt formidlet i praksis. Motivasjon dreier seg om hva som motiverer den enkelte ansatte og det har blitt lagt vekt på hvilken innvirkning tilbakemeldinger har som motivasjonsvirkemiddel. Empirien er hentet fra en industribedrift på Sør-Vestlandet, Aker Solutions Egersund. Totalt har 12 stykker blitt intervjuet, hvor tre av dem var arbeidsledere og de resterende var operatører som rapporterte til disse. Datainnsamlingen baserer seg på metodetriangulering. Det har blitt benyttet intervjuer og spørreskjemaer som var rettet mot arbeidsledere og operatører. Det har blitt tatt utgangspunkt i tre forskjellige avdelinger. På denne måten kan man se på likheter og ulikheter mellom de forskjellige avdelingene. De som blitt intervjuet har også svart på et kort spørreskjema som ble utdelt i etterkant av intervjuene. Den første delen av skjemaet dreier seg om hvilke tiltak arbeidslederne og operatørene mener generelt (ideelt sett) er lite eller svært virkningsfulle for at medarbeiderne forstår og etterlever sikkerhetskrav. Den andre delen dreier seg om ledernes praksis i forhold til å sikre at medarbeiderne forstår og etterlever sikkerhetskrav. Undersøkelsen avdekket at det i to avdelinger ble praktisert transformasjonsledelse, mens i den siste avdelingen ble transaksjonsledelse med elementer fra la-det-skure ledelse praktisert. Det viste seg at transformasjonslederne i større grad hadde mer fornøyde medarbeidere enn hva transaksjonslederen hadde. Funnene viste at transformasjonslederne var flinke til å gi positive tilbakemeldinger og at dialogen med deres medarbeidere var bra. Transaksjonslederen la mer vekt på negative tilbakemeldinger og hadde ikke den samme gode dialogen med sine medarbeidere, slik som transformasjonslederne. I forhold til sikkerhet ble sikkerhetsbestemmelser i stor grad overholdt i alle avdelinger uavhengig av lederstil, da samtlige medarbeidere selv hadde et stort fokus på dette. Sikkerhetsklimaet i bedriften ble oppfattet som bra. Sikkerhet var høyt prioritert av toppledelsen, noe som stiller krav til den enkelte ansatte. Nyansatte ble gjort bevisste på hvor viktig sikkerhet stod i bedriften ved at de måtte gjennom et to timers HMS-kurs. Sikkerhetsklimaet viste seg å være bra i samtlige avdelinger, nettopp fordi sikkerhet var høyt prioritert i hele bedriften.2015-06-1

Topics: endringsledelse, sikkerhetsklima, transformasjonsledelse, transaksjonsledelse, la-det-skure ledelse, Aker Solutions, kommunikasjon, motivasjon, VDP::Social science: 200
Publisher: University of Stavanger, Norway
Year: 2013
OAI identifier: oai:brage.bibsys.no:11250/184939
Provided by: NILU Brage

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles