Зародження і розвиток системи фізико-механічної освіти в Україні

Abstract

Розгладаються зародження і розвиток системи фізико-механічної освіти в Україні з початку 30-х років ХХ століття. Показано внесок вчених та науково-педагогічних кадрів вищої технічної школи в її прогре

Similar works

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.