research
oaioai:elib.psu.by:123456789/285

Тэматызацыя сацыяльнага аспекту у беларускай рэлiгiйна-фiласофскай думцы XX стагоддзя

Abstract

Theming of the Social Aspect of the Belarusian Religious and Philosophical Thought in the Xx Century / H. KlimovichАналізуецца тэматыка ўвасаблення прынцыпаў і ўстановак філасофскай традыцыі Тамаша Аквінскага ў рэлігійна-філасофскай думцы такіх беларускіх аўтараў, як айцец Фабіян Абрантовіч, айцец Ян Тарасевіч, айцец Адам Станкевіч, айцец Леў Гарошка, айцец Чэслаў Сіповіч і айцец П?тр Татарыновіч. На прыкладзе дадзеных аўтараў разглядаюцца найважнейшыя прынцыпы сацыяльнага аспекту тамісцкай сістэмы: прынцып агульнага дабра і тэакрэацыяніскага генезісу ўлады. Звяртаецца ўвага на прысутнасць характэрных рыс неатаміскай традыцыі, а менавіта інспірыраванасць канцэпцыяй «інтэгральнага гуманізму» Жака Марітэна. На падставе параўнання беларускага матэрыялу з дадзенымі тыпамі неатамізму робіцца выснова аб сваеасаблівасці беларускай традыцыі ў якасці пераходнага тыпу паміж арыстоцелеўскім і экзістэнцыяльным варыянтамі тамізму

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital Library of Polotsk State University (Репозиторий Полоцкого государственного университета)

Provided a free PDF
oaioai:elib.psu.by:123456789/285Last time updated on 11/9/2016View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.