Article thumbnail

The influence of European integration on changing the focus of agrarian policy of Ukraine: increasing the competitiveness (Вплив євроінтеграції на зміну фокуса аграрної політики України: підвищення її конкурентоспроможності)

By Дар'я Сергіївна Козар

Abstract

Єдина Європа: Погляд у майбутнє [Текст]: моногр. = United Europe: Future prospects: monograph / ДВНЗ "Національний гірничий університет", Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; за ред. О.І. Амоші. - Д.: Національний гірничий університет, 2013. - 286 с. - Текст англ. - Бібліогр. в кінці розділів.In this articles base factors of development of agrarian policy of Ukraine in connection of its membership in WTO and European integration are studied. Bases of Common Agrarian Policy of European Union and possibility of their application in the agrarian policy of Ukraine are analyzed there. Problems of budget financing as a component of a state adjusting of agrarian sector of Ukraine are examined. Measures to optimize the structure of state support for agriculture as a factor that will increase the competitiveness of the state have been proposed in this article. (Розглянуто базові чинники розбудови аграрної політики України в умовах її членства в СОТ та європейської інтеграції. Проаналізовано засади Спільної аграрної політики Європейського Союзу та можливості її впровадження в аграрній політиці України. Розглянуто проблеми бюджетного фінансування в системі державного регулювання аграрного сектору. Запропоновано заходи щодо оптимізації структури державної підтримки сільського господарства як чинник, що забезпечить підвищення конкурентоспроможності держави)

Topics: Agrarian Policy, Common Agrarian Policy of European Union, "Green Box", "Yellow box", European Integration, аграрна політика, Спільна аграрна політика Європейського Союзу, "зелена скринька", "жовта скринька", європейська інтеграція
Year: 2013
OAI identifier: oai:ir.nmu.org.ua:123456789/2781

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.