Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Інформаційні технології в територіальному менеджменті: методичні вказівки для самостійної роботи студентів зі спеці-альності «Економічна та соціальна географія»

By С.В. Костріков

Abstract

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми курсу для магістрів «Інформаційні технології в територіальному менеджменті». Даний курс є одним із провідних у підготовці магістрів із спеціальності «Економічна і соціальна географія» і спрямований на опанування студентами знаннями, вміннями та навичками із застосування інформаційних технологій – технологій пошуку або логічної обробки географічної інформації – в тери-тогріальному менеджменті. Даний курс певним чином завершує та узагаль-нює попередню відповідну підготовку студентів, яку вони отримали на бака-лаврському рівні через вивчення таких фундаментальних дисциплін як «Ін-форматика із основами геоінформатики» та «Геоінформаційні системи».\ud Мета: надання методичної допомоги студентам при підготовці до лек-ційних та практичних занять при вивченні ГІС-курсу магістерського рівня та розвиток навичок самостійної роботи для виконання поточних тестових та модульних завдань.\ud Методичні вказівки містять загальні відомості про курс, його структуру (тематичний план), тезовий зміст курсу, рекомендовану літературу, типові питання та завдання до модульного контролю, рекомендований похвилинний зміст практичних занять по модулях курсу тощо.\ud Методичні вказівки завершуються коротким глосарієм (українсько-англо-російсько-українським) із предметної галузі інформаційних технологій та геоінформаційних систем

Topics: інформація, інформатика, інформаційні системи, територіальний менеджмент
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace.univer.kharkov.ua:123456789/8719

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.