Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Maalin täytön ja pakkaamisen tehokkuuden mittaaminen ja kehittäminen

By Lauri Riippa

Abstract

Tutkittu yritys on suomalainen maaleja ja lakkoja kansainvälisesti valmistava ja myyvä toimija. Yrityksessä otettiin vuonna 2010 käyttöön uudet tuotannon ja toimitusketjun tavoitteet ja suunnitelmat ja tämä tutkimus on osa tuota kokonaisvaltaista kehittämissuuntaa. Tutkimuksessa käsitellään tuotannon ja kunnossapidon tehokkuuden parantamis- ja mittaustyökalu OEE:tä ja tuotevaihtoaikojen pienentämiseen tarkoitettua SMED -työkalua. Työn teoriaosuus perustuu lähinnä akateemisiin julkaisuihin, mutta myös haastatteluihin, kirjoihin, internet sivuihin ja yhteen vuosikertomukseen. Empiriaosuudessa OEE:n käyttöönoton ongelmia ja onnistumista tutkittiin toistettavalla käyttäjäkyselyllä. OEE:n potentiaalia ja käyttöönottoa tutkittiin myös tarkastelemalla tuotanto- ja käytettävyysdataa, jota oli kerätty tuotantolinjalta. SMED:iä tutkittiin siihen perustuvan tietokoneohjelman avulla. SMED:iä tutkittiin teoreettisella tasolla, eikä sitä implementoitu vielä käytäntöön. Tutkimustuloksien mukaan OEE ja SMED sopivat hyvin esimerkkiyritykselle ja niissä on paljon potentiaalia. OEE ei ainoastaan paljasta käytettävyyshäviöiden määrää, mutta myös niiden rakenteen. OEE -tulosten avulla yritys voi suunnata rajalliset tuotannon ja kunnossapidon parantamisen resurssit oikeisiin paikkoihin. Työssä käsiteltävä tuotantolinja ei tuottanut mitään 56 % kaikesta suunnitellusta tuotantoajasta huhtikuussa 2016. Linjan pysähdyksistä ajallisesti 44 % johtui vaihto-, aloitus- tai lopetustöistä. Tuloksista voidaan päätellä, että käytettävyyshäviöt ovat vakava ongelma yrityksen tuotannontehokkuudessa ja vaihtotöiden vähentäminen on tärkeä kehityskohde. Vaihtoaikaa voitaisiin vähentää ~15 % yksinkertaisilla ja halvoilla SMED:illä löydetyillä muutoksilla työjärjestyksessä ja työkaluissa. Parannus olisi vielä suurempi kattavimmilla muutoksilla. SMED:in suurin potentiaali ei välttämättä ole vaihtoaikojen lyhentämisessä vaan niiden standardisoinnissa.The case company of this study is a Finnish paint and varnish manufacturing company acting on international markets. In year 2010 the company established new plans and targets for its production and manufacturing, and this study is a part of that holistic development process. The paper deals with production and maintenance measurement and improvement tool OEE’s, and setup time reduction tool SMED’s suitability and potential in the case company. The theory part of the study is based mostly on academic journals, but also in interviews, books, internet pages and in an annual report. In the empirical part, the problems of OEE and its implementation success are studied by repeated user poll. The potential of OEE, as well as the success of implementation are studied also by reviewing the production and availability data collected from the production line. SMED was studied by using a software based on SMED. The SMED study was on theoretical level and no implementation was done. The result of the study was that OEE and SMED are suitable for the case company and they hold big potential in them. OEE clears out not only the amount of downtime losses, but also the structure of the losses. With OEE results the company can target its limited production and maintenance improvement resources to the right places. The studied production line was not producing anything 56 % of all the planned production time in April 2016 and 44 % of this off time was caused by setup work. This shows that downtime loss is a serious problem in the case company’s production efficiency and setup work is truly important improvement target. Setup time could be reduced ~15 % with simple and low cost changes in work order and tools. The improvement would be even bigger with more comprehensive changes. The biggest potential of SMED is not necessary in the setup time reduction, but in the standardization of changeovers

Topics: erän vaihto, KNL, lean, PDCA, SMED, tuotannon tehokkuus, tuotevaihto, tehokkuuden parantaminen, TPM, valmistuksen mittaaminen, batch changeover, production efficiency, production measurement, OEE, Liiketalous / Business economics, Tekniikka / Technology
Year: 2016
OAI identifier: oai:www.doria.fi:10024/124701

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.