Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Геодинамічний розвиток Українського щита і утворення родовищ корисних копалин за даними геофізичних та геохронологічних досліджень (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 2 березня 2016 р.)

By С.В. Мичак

Abstract

Розглянуто напружено-деформований стан земної кори північно-західної і\ud центральної частин Українського щита під час об’єднання території Фенноскандії і Сарматії та формування Коростенського і Корсунь-Ново мирго родського плутонів габро-анортозитів і гранітів рапаківі. Показано, що\ud відмінність в орієнтації осей головних нормальних напружень при формуванні Коростенського і Корсунь-Новомиргородського плутонів на відрізку\ud 1,80—1,73 млрд років тому, яка визначається за тріщинуватістю гірських\ud порід, зумовлена випередженням тріщиноутворення в першому порівняно\ud з другим на ~10 млн років та обертанням Сарматії проти годинникової\ud стрілки на 54°. Сформульовано деякі геодинамічні критерії пошуків рудних корисних копалин.Рассмотрено напряженно-деформированное состояние земной коры северо-западной и центральной частей Украинского щита в период объединения территорий Фенноскандии и Сарматии и формирования Коростенского и\ud Корсунь-Новомиргородского плутонов габбро-анортозитов и рапакиви. Показано, что различие в ориентации\ud осей главных нормальных напряжений при формировании Коростенского и Корсунь-Новомиргородского плутонов на отрезке времени 1,80—1,73 млрд лет назад, определяемое по трещиноватости горных пород, обусловлено\ud опережением трещинообразования в первой структуре по сравнению со второй на ~10 млн лет и вращением Сарматии против часовой стрелки на 54°. Формулируются некоторые геодинамические критерии поисков рудных полезных ископаемых.The stress-strain state of the Earth’s crust of the North-Western and Central parts of the Ukrainian shield during jointing\ud of Fennoscandia and Sarmatia terranes and the formation of the Korosten and Korsun-Novomirgorod plutons of gabbroanorthosites\ud and rapakivi has been considered here. It is shown that the difference defined by fracturing in the orientation\ud of the axes of the main normal stresses in the formation of the Korosten and Korsun-Novomirgorod plutons in the interval\ud of 1.80—1.75 Ga was caused by the fracture formation of the first pluton ahead of the second one at ~10 Ma and Sarmatia’s\ud turning counterclockwise to 54°. Some geodynamic criteria for searches of ore minerals are formulated

Topics: Молоді вчені
Publisher: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.nbuv.gov.ua:123456789/104836
Journal:

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.