oaioai:DiVA.org:lnu-53146

Patienters erfarenheter av att vårdas av sjuksköterskestudenter som handleds och vårdar i par : -Vid Utvecklande och Lärande Vårdenheter

Abstract

Bakgrund: Sjuksköterskestudenter kan genomföra verksamhetsförlagd utbildning inom utbildningsvårdavdelningar. En modell benämns Utvecklande och Lärande Vårdenhet (ULVE), där studenter handleds och vårdar i par. Det finns studier som visar att modellen stödjer studenters lärande, men det finns få studier om hur patienter upplever det att vårdas av studenter i par. Därför är det intressant att undersöka hur patienterna ser på att det är två studenter som vårdar dem och hur de upplever den vård de får. Syfte: Syftet med studien är att beskriva patienters erfarenheter av att vårdas av sjuksköterskestudenter som handleds och vårdar i par. Metod: Studien är genomförd med en reflekterande livsvärldsansats grundad i fenomenologisk kunskapsteori. Fenomenet i studien är ”Att vårdas av sjuksköterskestudenter som vårdar och handleds i par”. Data har samlats in via intervjuer av sjutton patienter som vårdats inom ULVE. Resultat: Att vårdas av studenter som handleds i par innebär att bli involverad i studenternas lärande och att mötas av ansvarstagande och en vilja att vårda och lära.  Patienterna känner trygghet och är positivt inställda till att vårdas av studentpar. Tilltro till att vården ges med stöd av handledning bidrar även till trygghet i vårdsituationen. Resultatet beskrivs vidare med innebördselementen: Involverad i lärande och vårdande, Att vara i centrum för vård, Tilltro och tillit till vårdens kvalitet och Att få något utöver det ”vanliga”. Konklusion: Studien visar att patienter som vårdas av studenter som handleds och vårdar i par sätts i centrum, blir tagna på allvar och lyssnade till som människor. Det visar sig i respektfulla möten som präglas av omtänksamhet, engagemang, närvaro och där behov tillgodoses. Studien stödjer att studenter ger god vård när de handleds och vårdar  i par.Background: Nursing students can complete clinical training in educational hospital wards. A model called Developing and Learning Care Unit (ULVE), where students care and supports in pair. Studies show that the model supports student learning, but there are few studies about how patients perceive to be cared for by students in pairs. It would be of interest to examine what patient’s experience are, what they think about being cared of students who work in pairs and if they believe that they receive good care.  Aim: The aim of this study is to describe how patients’ experience being cared for by student nurses who are caring and supervised in pairs.     Method: The study was conducted with a reflective lifeworld approach based on phenomenological epistemology. The phenomenon of the study is ”to be cared for by  student nurses caring and supports in pairs”. Data was collected through interviews of seventeen patients cared for  within ULVE.       Results: The care of students who are supported in pairs means to become involved in student learning and to meet the responsibility and a desire to nurture and learn. Patients feel secure and are positive to be looked after by student nurses in pair.  Confidence in the healthcare provided under the supervision also contributes to security in the care situation. The result is further described with four meaningful elements: Being involved  in learning and caring, being the center of care,  confidence and trust in the quality of care and  getting something out of the ”ordinary”. Conclusion: The study showed that patients cared by pairs of students is taken seriously and humanly during supervision of nursing clinician and it focuses in a patient centered care. This method of pair nursing students care shows respect, thoughtfulness, engagement and presence to patients where needs are fulfilled.

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:lnu-53146Last time updated on 8/18/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.