Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

ULUSLARARASI PİYASALARIN ASİMETRİK YAPISI VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER Küreselleşen Üretim, Ticaret ve Rekabete İlişkin Yeni Sorunlar - THE ASYMETRICAL STRUCTURE OF INTERNATIONAL MARKETS AND DEVELOPING COUNTRIES New Issues About Globalization of Production,

By Sibel ÇAŞKURLU

Abstract

Özet:Bu çalışmada, üretimin küresel değer zincirleribiçiminde örgütlenerek küreselleşmesi ile birlikte, uluslararasıpiyasalarda gelişen asimetrik yapı incelenmektedir. Bir yandagelişmiş ülkeler kökenli az sayıda dev çokuluslu şirketin diğeryanda ise gelişmekte olan ülkelerde bulunan çok sayıda küçükölçekli tedarikçinin yer alması biçiminde ifade edilebilecekolan bu asimetrik yapı nedeniyle, küresel değer zincirlerininalt basamaklarına eklemlenen küçük üreticiler, uluslar arasıpiyasalarda ciddi rekabet karşıtı etkilere maruzkalabilmektedir. Bu çerçevede, alıcının gücü sorunlarıözellikle öne çıkmaktadır. Öte yandan, küresel olarakgerçekleşen sıkı makroekonomik bütünleşme, bölgeselleşmeeğilimlerinin güçlenmesi ve ticaret ve ticaretle bağlantılı kabuledilen alanlarda getirilen küresel bağlayıcı kurallar, ulusdevletlerin politika alanlarını görülmedik biçimdedaraltmaktadır. O nedenle, bu çalışmada, gelişmekte olanülkelerin, uluslararası piyasalarda derinleşen asimetrikarşısında küresel değer zincirlerinde daha üst halkalaraeklemlenme gerekleri, daralan ulusal politika alanı ve halenaçık kalan kapılar bağlamında değerlendirilmektedir.Abstract:This study examines the asymmetrical structure ofinternational markets which is caused by globalization ofproduction organized as global value chains. In the sphere ofglobal production and trade, there is a strong powerasymmetry between giant transnational corporations fromdeveloped countries of origin and many small scale suppliersfrom developing countries. Small scale suppliers are exposedto anticompetitive business practices like market power,especially monopsony power. It is obvious that, in order toescape from the power asymmetry issues as much as possible,developing countries need to turn to activities with highervalue-added. This study also aims to bring up, that, althoughnational policy spaces have been narrowed much by the closemacro economical integration imposed by IMF and WorldBank, regionalism tendencies and law of WTO, there are stillsome open doors for developing countries

Topics: -, Küresel Değer Zincirleri, E-Piyasalar, Dünya Ticaret Örgütü, Rekabet Politikası. - Global Value Chains, E-Markets, World Trade Organization, Competition Policy., Social Sciences, H
Publisher: Marmara University
Year: 2012
OAI identifier: oai:doaj.org/article:e0f50d7c3e69420dbb0bd584c4e6a33f
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/2147-5377 (external link)
  • https://doaj.org/toc/1300-0845 (external link)
  • https://doaj.org/article/e0f50... (external link)
  • http://dergipark.gov.tr/maruon... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.