Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Multifunctional Building Brno

By Tomáš Knot

Abstract

Předmětem zadání bakalářské práce je řešení novostavby Polyfunkčního domu v Brně na ulici Táborská v městské části Brno Židenice. Návrh vychází ze zastavění proluky na ulici Táborská a Letní, urbanistických regulativů a potřeb obyvatel žijící ve zdejší městské části. Forma objektu je navržena tak, aby objekt navazoval na okolní zástavbu obytných domů. Snahou bylo maximálně využít stavební proluku. Fasáda objektu je tvořena dřevěnými lamelami ze sibiřského modřínu, které umocňují pocit jedné kompaktní hmoty. V objektu se kromě bydlení nachází i veřejné funkce, které doposud v dané lokalitě chyběli. A to kavárna a fitness centrum. Parter v 1.NP umožňuje průchod do dvorní části objektu, kde se nachází venkovní terasa již zmiňované kavárny. V ostatních nadzemních podlažích se nachází prostory pro bydlení. Bydlení v budově je tvořeno mezonetovými byty. Z tohoto důvodu bylo možné ušetřit značnou část podlahové plochy právě pro bydlení.In my bachelor´s study I deal with a new building for Multifunctional House in Brno on the Táborska´s street in Brno Židenice. The design comes out from filling the gap on the Táborská street and Letní street, urbanist regulatives, and the needs of the people living in this part of the city. The object´s form is designed to tie together with the local residental houses. My effort went towards using the structural gap to its full potential. The facade of the object is formed by wooden slats from Siberian larch which enhances the feeling of a compact mass. The object also contains public functions with were non-existing in the area until now: cafe and fitness centrum. Parterre in the 1st LVL allows the passage to the court part of the building where outdoor terrace cafes is. The rest of the overground floors are used as housing space. The housing itself is made by flats the maisonettes. This is why we was able to save part flooring covering for housing.

Topics: Polyfunkční dům v Brně, ulice Táborská, stavební proluka, urbanistický regulativ, dřevěná lamela ze sibiřského modřínu, venkovní terasa, mezonet, Multifunctional house in Brno, Táborská’s street, structural gap, urbanist regulative, wooden slats from Siberian larch, outdoor terrace, maisonettes
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/62962

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.