Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Estimating the flow capacity of river

By Václav Lorenc

Abstract

Bakalářská práce se zabývá posouzením kapacity koryta stávajícího toku Jihlava v říčním kilometru 136,5 až 139,5 v obci Malý Beranov. Na vybrané lokalitě bylo modelováno proudění povrchové vody při povodňových průtocích Q1, Q5, Q20 a Q100. Na základě informací o využití území, pochůzky a následnému výpočtu proudění byly určeny lokality pro návrh protipovodňové ochrany. V místech, kde docházelo k problémům, byla navržena prohrábka dna. Ve vybraných úsecích byl proveden návrh ochranné zemní hrázky a betonové zídky. Na základě návrhu protipovodňové ochrany byl model upraven a účinnost opatření byla ověřena výpočtem. Výsledky proudění, s ohledem na navrženou protipovodňovou ochranu, jsou zobrazeny v přehledných mapách.The bachelor thesis is dealing with the watercourse`s capacity assessment of the river Jihlava on the kilometers 136,5 to 139,5 in the village Maly Beranov. In the chosen locality was made a model of the surface water flow during the flood flow rate Q1, Q5, Q20 and Q100. Based on the gathered information about the area`s utilization, errand and following calculation of the flow, the areas for a potential flood protection were identified. In the problematic locations was suggested to dredge the bottom. In selected sections was made a draft of protective earth dam and concrete wall. According to the draft of flood protection, the model of surface water flow was adapted and the efficiency of flood protection was verified by calculations. All the results are published in clear maps.

Topics: Malý Beranov, řeka Jihlava, kapacita, povodně, HEC-RAS, ArcMap, Civil 3D, DMT, protipovodňová ochrana, Maly Beranov, river Jihlava, capacity, flood, HEC-RAS, ArcMap, Civil 3D, DMT, flood protection
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/62933

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.