Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Evaluation of dental pulp treatment based on the X-ray micro computed tomography

By Adam Břínek

Abstract

Práce je věnována zpracování a analýze mikro-CT obrazů zubních kanálků vyplněných dvěma materiály (AH-plus a NaMPC). Proto byla naskenována šestice psích zubů v laboratoři rentgenové počítačové mikrotomografie. Hlavním cílem práce bylo vytvoření algoritmu (v prostředí Matlab) k vyhodnocení kvality vyplnění zubních kanálku (kvality výplňových materiálu). Vytvořený algoritmus segmentuje zubní kanálky a počítá jejich hranice. Algoritmus dále vyhodnocuje procentuální kontakt výplňových materiálu se stěnou zubu. Nakonec algoritmus vytváří masky zubních kanálků pro potřeby komerčního programu VG Studio, kterým jsou vyhodnoceny pórovitosti výplňových materiálu. Z~výsledků procentuálního kontaktu a pórovitosti nebyly mezi předloženými výpl-ňovými materiály pozorovány statisticky významné rozdíly.This work deals with processing and analysis of micro-CT images of dental-canals filled by~two materials (AH-plus and NaMPC). For that reason, six dog-teeth were scanned in the X-Ray Micro CT Research Lab. The main aim was to produce an algorithm (in Matlab) that evaluates the quality of filling of dental canals (quality of filling materials). The algorithm performs the segmentation of dental canals and calculates their borders. Also, the algorithm measures the percentage contacts of filling materials with dental walls. Moreover, the algorithm provides masks of dental canals according to requirements of the commercial program VG Studio, that evaluates the porosity of filling materials. The results of percentage contacts and porosities show on not-remarkable differences of tested filling materials.

Topics: endodontické vyšetření, rentgenová počítačová mikrotomografie, segmentace, analýza obrazu, endodontic examinations, X-ray computed microtomography, segmentation, image analysis
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59934

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.