Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Induction Motor Diagnostics With Regard To Maintenance And Reliability

By Petr Bulušek

Abstract

Diplomová práce Diagnostika asynchronního motoru s ohledem na jeho údržbu a spolehlivost si klade za cíl být teoretickou přípravou a aplikací on-line diagnostiky. Snaží se zmapovat korelace mezi poruchami elektromechanické soustavy poháněné asynchronním motorem a výstupními informacemi diagnostické metody. Zaměřuje se především na analýzu spektra statorového proudu, který v sobě nese informace o stavu asynchronního motoru v podobě charakteristických podpisů ve spektru (Motor Current Signature Analysis). V teoretické části se věnuje pojetí diagnostiky a především provozní diagnostice, klasifikuje a charakterizuje druhy poruch asynchronního motoru a podle toho zpracovává diagnostické metody. To vše provádí s ohledem na uplatnění v údržbě a kontrole strojů ve výrobním podniku. V praktické části vypracovává metodiku a postup měření. Na několika měřeních demonstruje, ověřuje a uplatňuje metodu MCSA. Simuluje abnormality a hledá jejich korelace ve spektru proudu. Nejdříve měří motor napájený z rozvodné elektrické sítě a posléze se snaží metodu MCSA aplikovat na motory napájené z frekvenčních měničů.The thesis Diagnostic of induction motor with regard to its maintenance and reliability aims to be a theoretical preparation and application of online diagnostics. It is trying to map correlations between electromechanical system failures driven by induction motor and output information of the diagnostic method. It mainly focuses on spectrum analysis of stator current which carries information on the induction motor status in the form of characteristic signatures in the spectrum (Motor Current Signature Analysis). The theoretical part deals with the concept of diagnostics and mainly with the operational diagnostics, it classifies and characterises types of induction motor failure and it accordingly processes diagnostic methods. This all is done with regard to the application of the maintenance and inspection of machines in a manufacturing company. The practical part develops methodology and measurement procedure. Several measurements demonstrate, validate and apply the MCSA method. It simulates abnormalities and searches for their correlations in the spectrum stream. First, a motor powered from electric distribution network is measured and then the MCSA method is applied to motors powered from frequency converters.

Topics: Asynchronní motor, on-line diagnostika asynchronního motoru, údržba, poruchy asynchronního motoru, diagnostické metody, MCSA, měření spektra proudu., Induction motor, online induction motor diagnostic, maintenance, induction motor failures, diagnostic methods, MCSA, current spectrum measurement.
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59800

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.