Article thumbnail

Reducing emissions of SO2 in the flue gas from the fluidized bed boiler

By Jan Tesař

Abstract

Úkolem práce je navrhnout technologii odsíření spalin fluidního kotle. Současný stav technologie není schopen zajistit odsíření spalin na požadovanou úroveň. Z tohoto důvodu je potřeba vybudovat dodatečné odsiřovací zařízení. Teoretická část práce pojednává o emisních limitech oxidu siřičitého, dostupných odsiřovacích metodách a sorbentech vhodných pro odsiřování. V praktické části je pro zadaný zdroj vybrána metoda suché kondicionované sorpce, vypracován technologický a konstrukční návrh odsiřovacího zařízení včetně návrhu jednotlivých zařízení. Součástí práce je také dispoziční řešení technologie a prostorový model.Aim of this thesis is to design a technology of a flue gas desulphurization of fluidized bed boiler. Currently, the state of technology is not able to provide flue gas desulphurisation to required level. For this reason it is necessary to build additional device for the desulphurisation. Theoretical part of the thesis deals with the emission limits of sulphur dioxide, available methods of desulphurization and sorbents suitable for the desulfurization. In practical part conditioned dry sorption method is chosen for the specified source, technological and structural design for suggested desulphurization technology including design of all device is proposed. The thesis also includes a technology design and a 3D model.

Topics: Spaliny, odsiřování, oxid siřičitý, emisní limity, sorbent, fluidní kotel, Flue gas, desulfurization, sulphur dioxide, emission limit, sorbent, fluidized bed boiler
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59552

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles