Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Proposal of Methodology of Company´s Financial Statements Transformation in Accordance with the IFRS for SMEs

By Jitka Ošmerová

Abstract

Diplomová práce se zabývá převodem účetní závěrky sestavené dle platné české účetní legislativy vybrané společnosti na účetní závěrku v souladu se standardem IFRS pro malé a střední podniky. Praktická část práce se zaměřuje na konkrétní rozdíly ve vykazování účetních informací a v závěru diplomové práce jsou vymezeny dopady na finanční pozici a výkonnost účetní jednotky.This thesis deals with the transfer of the financial statements prepared in accordance with the applicable Czech accounting legislation on a selected company financial statements in accordance with IFRS for SMEs . The practical part focuses on the specific differences in the reporting of financial information and the end of the thesis are defined impact on the financial position and performance of the entity.

Topics: účetní závěrka, česká účetní legislativa, IFRS for SMEs, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, IFRS/IAS, transformace, účetnictví, Financial statement, Czech accounting legislation, IFRS for SMEs, Internatoinal Financial Repotring Standards, IFRS/IAS, transformation, accounting
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59464

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.