Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Analysis and Risk Management of Occupational Health and Safety in an industrial company

By Martin Beneš

Abstract

Diplomová práce je zaměřena na oblast managementu rizik v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Důkladná analýza současného stavu mapuje problematiku BOZP z pohledu legislativy, možnosti aplikace systémového přístupu a jednotlivých metod pro identifikaci, analýzu a hodnocení pracovních rizik. Vybrané metody jsou aplikovány na modelovém podniku, kde byla pro hodnocená rizika navrhnuta vhodná opatření k jejich eliminaci. Zvolená opatření a postup jejich zavedení do podniku, byla navržena s ohledem na jejich aplikovatelnost a efektivnost s možností budoucích modifikací dle rozvoje podniku.The thesis is focused on field of risk management especially on issues in occupational safety and health (OSH). A thorough analysis of the current state mapping the OSH area from legislation and possibilities for application of the system approach and the various methods for identifying, analyzing and evaluation of occupational risks point of view. Selected methods are applied on the model of real enterprise, when after the risks evaluation was recommended appropriate measures to eliminate them. The chosen measures and the procedure implementation’s, was designed with regard to their applicability and effectiveness with the possibility of future modifications according to company development.

Topics: podnik, riziko, analýza, management, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, enterprise, risk, analysis, management, occupational safety and health
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59221

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.