Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Impact analysis of the type of construction on the normal prices of apartments in Hradec Králové

By Eva Kašparová

Abstract

Cílem diplomové práce je stanovení ceny obvyklé nemovitých věcí typu byt v Hradci Králové, včetně zjištění do jaké míry obvyklou cenu ovlivňuje typ nosné konstrukce. Dílčím úkolem je ocenění vybraných bytů různými metodami oceňování. K řešení úkolu byly použity způsoby z platného cenového předpisu – způsob nákladový a porovnávací i tržní metody oceňování – metoda výnosová a metoda přímého porovnání, ze které je odhadnuta cena obvyklá. Závěr práce obsahuje rekapitulaci výsledků cen bytů a analýzu zjištěných rozdílů.The object of thesis is estimation of the normal price for property type of apartment in Hradec Králové, including finding of the extent to which is the normal price influenced by the type of supporting structure. A partial task is valuation of selected apartments using different valuation methods. The solution task were used the price regulation methods – cost method and comparative method and market valuation methods – yield method and the direct comparison method of valuation, which is estimated market value. Finally the thesis contain a recapitulation of prices and analysis of detected differences.

Topics: Byt, obvyklá cena, Hradec Králové, metoda přímého porovnání, panelový dům, užitná plocha, bytový dům., Apartment, market value, Hradec Králové, direct comparison method, panel building, usable area, apartment house.
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59207

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.