Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Analysis of the highest and best use of a former warehouse area in Brno

By Petr Bíza

Abstract

Diplomová práce se zabývá analýzou nejvyššího a nejlepšího využití majetku (HABU). Nejprve jsou v práci rozebrány současné platné právní předpisy, teoretické pojmy a postupy z oblasti oceňování nemovitostí. Následně je popsána metodika Analýzy nejvyššího a nejlepšího využití. V praktické části byla analýza aplikována na reálný případ, konkrétně na bývalý skladovací areál stavební firmy, který se nachází v Brně – Maloměřicích. Pro tento areál byly navrženy varianty využití, z kterých byly postupnými zkouškami analýzy HABU vybrány, čtyři varianty, z nich byla zvolena jedna, která bude pro areál nejvyšším a nejlepším využitímThis diploma thesis focuses on the highest and best use analysis (HABU) of property. In first chapters there is mention about current legislation, theoretical terms and methods of property valuation in Czech republic. The next chapter describes a methodology for the highest and best use analysis. The analysis itself was applied to real case, specifically to a former storage area of the construction company, which is located in Brno - Maloměřice. For this area were designed scenarios of possible use and four of them were chosen using tests of HABU analysis. In the end, one of them was chosen which is being considered the highest and best use for this property.

Topics: oceňování majetku, analýza nejvyššího a nejlepšího využití, tržní oceňování, rozpočet, THU, výnosové ocenění, nákladové ocenění, výnosová metoda, věčná renta, pronájem, úvěr, fyzická možnost, legální přípustnost, finanční opodstatněnost, maximální výnosnost, property valuation, the highest and best use analysis, market valuation, budget, THU, yield valuation method, investment valuation method, perpetual annuity, rent, loan, credit, physical possibility, legal admissibility, financial feasibility, maximal productive use
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/59202

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.