Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Electrodynamic forces acting on moving contact of electrical apparatus

By Pavel Šic

Abstract

Předložená diplomová práce je zaměřena na výpočet, simulaci a experimentální ověření elektrodynamických sil působících na pohyblivý kontakt kompaktního jističe a experimentální proudovodné dráhy. Výsledky z dílčích metod jsou následně porovnány a jsou uvedena. V první kapitole je stručně pojednáno o jističích nn. V druhé kapitole je analyzován kontaktní systém předloženého kompaktního jističe s termomagnetickou spouští. Stručně je pojednáno o tvrdostech kontaktních materiálů. Ve třetí kapitole jsou analyticky počítány elektrodynamické síly působící na pohyblivý kontakt předloženého jističe. Ve čtvrté kapitole je provedena simulace elektrodynamických sil na totožném jističi v prostředí ANSYS Maxwell pro porovnání s výsledky analytických výpočtů. V páté kapitole je poté navržen a zkonstruován experimentální přípravek pro ověření úžinové, tzv. Holmovy, síly. Na přípravku je následně provedena série měření a výsledky uvedeny do kontextu s předchozími výpočty.This master’s thesis is focused on calculation, simulation and experimental verification of electrodynamic forces acting upon movable contact piece of MCCB and experimental current carrying path. A short description of low voltage circuit breakers is briefly discussed in first chapter. Second chapter is focused upon contact system analysis of particular MCCB with thermomagnetic trigger. A hardness of contact materials is briefly described. A detailed analytical calculations were used to determine electrodynamic forces in MCCB. A FEM simulation in ANSYS Maxwell was carried out for comparison with analytical results. An experimental apparatus was designed and built for verification of constriction repulsion force, so called Holm’s force. A series of measurements is subsequently performed on proposed apparatus and results are compared with results from previous chapters.

Topics: Elektrodynamická síla, odpudivá síla, proudovodná dráha, kompaktní jistič, úžinová síla, Holmův vztah, MKP, ANSYS Maxwell, experimentální měření, kontakty, tvrdost, Electrodynamic forces, electrodynamic repulsion, current path, molded case circuit breaker, constriction force, Holm‘s formula, FEM, ANSYS Maxwell, experimental measurement, contacts, hardness
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/58972

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.