Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Proposal of Company Communication Mix

By Nikola Procházková

Abstract

Bakalářská práce se zaměřuje na návrh nového komunikačního mixu společnosti Annapurna s.r.o. na základě provedených analýz. Tato společnost působí v oblasti distribuce reklamních tiskovin a jiných reklamních předmětů. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje základní poznatky z literatury. Analytická část obsahuje analýzu stávající situace podniku a dotazníkové šetření spokojenosti stávajících zákazníků společnosti. Návrhová část obsahuje vlastní návrhy řešení.The bachelor’s thesis is focused on the proposal of new communication mix in the company Annapurna s.r.o. based on the analytical part. This company is specialized on distribution of advertising printed materials and other advertising tools. The work includes the theoretical, analytical and proposal part. The theoretical part is concentrated on the general knowledge from the literature. The analytical part includes the analysis of contemporary market situation and the marketing research. The proposal part introduces some suggestions for solutions.

Topics: Marketing, marketingové prostředí, marketingový mix, komunikační mix, marketing služeb, reklama, marketingový průzkum, dotazník, SWOT analýza, Marketing, market environment, marketing mix, communication mix, marketing services, advertising, marketing research, questionnaire, SWOT analysis
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/58797

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.