Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Analysis of selected substances contained in the extract from elderberry twigs

By Jan Škeřík

Abstract

Diplomová práce se zabývá optimalizací a ověřením podmínek pro separaci proteinů obsažených ve větvičkách bezu černého (Sambucus nigra L.) technikou RP-HPLC. Měření probíhalo na HPLC systému s UV-VIS detektorem. Byla použita kolona Zorbax 300SB-C18 300 o rozměrech 4,6x250 mm a velikosti částic 5 mikronů. V teoretické části jsou popsány vlastnosti a využití bezu černého se zaměřením na proteiny, které obsahuje. Dále je zde uvedena základní charakteristika použité HPLC techniky a možnosti stanovení proteinů. V experimentální části jsou popsány jednotlivé kroky optimalizace HPLC metody prováděné na směsi standardních proteinů a následná aplikace této metody na reálném vzorku. V závěru jsou porovnávány analýzy vzorků odebraných v různém období.My diploma thesis deals with the optimization and verification of conditions for separation of proteins, which are contained in the twigs of elder (Sambucus nigra L.) using the technique RP-HPLC. The measurements were made with the use of a HPLC system with a UV-VIS detector. Column Zorbax 300SB-C18 300 4,6 x 250 mm and particles the size of 5 microns were used. The theoretical part describes the attributes and usage of elder and especially its proteins. The basic characteristic of the used HPLC technique is introduced. The possibilities of how to identify proteins are described. The practical part demonstrates the individual steps of optimization of the HPLC method applied to the mixture of standard proteins. The application of this method in the real sample is also reported. The final part of the diploma thesis is focused on the comparison of analysed samples taken in different seasons.

Topics: bez černý, Sambucus nigra L., HPLC, optimalizace metody, proteiny, lektiny, elderberry, Sambucus nigra L., HPLC, method optimization, proteins, lectins
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/58313

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.