Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Theranostic systems in sonography

By Klára Říkovská

Abstract

Tato práce se zabývala přípravou a charakterizací mikrobublinových suspenzí ze směsi fosfolipidů, kyseliny palmitové a ochranného polymeru polyethylenglykolu. Vlastnosti připravených systémů byly studovány pomocí metody bublinové tenziometrie a dynamického rozptylu světla a byly porovnávány s komerčně dostupným přípravkem SonoVue®. Suspenze byly připravovány za různých podmínek zahrnujících rozdílnou atmosféru či zvýšenou teplotu v určitých fázích přípravy a různé prostředí systému. Dále byl studován vliv samotného polyethylenglykolu i samotných fosfolipidů na povrchovou aktivitu připraveného systému. Povrchová aktivita samotných fosfolipidů se neprokázala. S rostoucí koncentrací i moleku-lovou hmotností polyethylenglykolu v systému se povrchové napětí snižovalo. Vliv rozdílné atmosféry a zvýšené teploty během přípravy na povrchovou aktivitu systému nevykazoval žádný významný trend. Metoda dynamického rozptylu světla se ukázala jako nevyhovující kvůli výrazné polydisperzitě a fázové separaci systému.This work deals with preparation of microbubble suspension from a mixture of phospholipids, palmitic acid and polyethylene glycol. Properties of prepared systems were studied using bubble tensiometry and dynamic light scattering method and were compared with commercial contrast agent SonoVue®. Suspensions were prepared in various conditions including different atmosphere and increased temperature in some steps of preparation and different solution. Effect of polyethylene glycol addition on surface activity of the system was studied. Surface activity of phospholipids was insignificant. Surface tension decreased with increasing concentration and molecular weight of polyethylene glycol in the system. Effect of different atmosphere and increased temperature showed no substantial trend. It emerged that dynamic light scattering is not suitable for this type of samples because of high polydispersity and phase separation of the system.

Topics: Povrchové napětí, mikrobubliny, kontrastní látky, nosiče léčiv, SonoVue®, fosfolipid, Surface tension, microbubbles, contrast agents, drug carriers, SonoVue®, phospholipid
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Year: 2016
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/58307

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.