Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

’n Prinsipiële diskoers oor die epistemologiese fundering van die Pastorale Teologie: ’n Oproep tot reformasie

By Johan Janse van Rensburg

Abstract

<p>Hierdie artikel is as ’n huldeblyk aan prof. George Lotter by sy aftrede geskryf en uit erkenning vir sy bydrae tot die wetenskapsbeoefening van die Praktiese Teologie. Die artikel ondersoek die huidige konteks van die pastorale teologie. Aangesien epistemologiese keuses die metodiek en uitkoms van die pastoraat bepaal, is daar ’n dringende noodsaak om die epistemologiese invloede op die pastorale teologie te evalueer. Die artikel fokus op die epistemologiese dinamika wat die pastoraat verander het van ’n skriftuurlike fundering na ’n kommunikatiewe handelingsteoretiese en postmoderne narratiewe strategie. Die navorsingsvraag is: Is ’n reformatoriese terugkeer na ’n bybels-gefundeerde pastoraat teen die agtergrond van die epistemologiese invloede nog moontlik?</p><p>As a tribute to Prof. George Lotter on the occasion of his retirement and to his contribution to practical theology, this article focuses on the current situation of pastoral theology worldwide but mostly in South Africa. Since epistemological choices determine the method and content of research on pastoral theology, as well as the practical implementation thereof, there is an urgent need to evaluate the influences on pastoral theology and the results of these influences. The article focuses on the epistemological dynamics that have changed pastoral theology from a scriptural approach to a discipline of communicative acts and a postmodern strategy of narrative pastoral counselling. The research question is: Is it still possible to have a reformed pastoral theology and pastoral counselling against the backdrop of these epistemological changes?</p

Topics: Epistemology, reformation in pastoral care, markers for a reformation in pastoral care, Practical Theology, BV1-5099, Practical religion. The Christian life, BV4485-5099
Publisher: AOSIS
Year: 2015
DOI identifier: 10.4102/ids.v49i3.1877
OAI identifier: oai:doaj.org/article:1830b66bd06d40b28f88751e27ba317b
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/2305-0853 (external link)
  • https://doaj.org/toc/1018-6441 (external link)
  • http://www.indieskriflig.org.z... (external link)
  • https://doaj.org/article/1830b... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.