Location of Repository

Cultural identities as reflected in the literature of the Northern and Southern dynasties period (4th-6th centuries A.D.)

By Mei-Hsiu Wang

Abstract

During the period of the Northern and Southern dynasties of China identity questions became serious in a society thrown into disorder by political, religious and ethnic problems. This thesis uses three books written in the sixth century to\ud discuss how educated Chinese faced identity problems and how they dealt with them.\ud \ud The Buddhist monk Huijiao, dealt with the problems of sinifying a foreign religion. He constructed many different identities in addition to the Buddhist one for the monks in his book Gaoseng zhuan, (Lives of Eminent Monks), a collection of biographies of Buddhist monks, to bring Buddhism closer to Chinese tradition and more acceptable by Confucian standards. Through the identity construction he\ud also made responses to anti-Buddhist ideas.\ud \ud Yang Xuanzhi's Luoyang qielan ji, (Record of the Monasteries of Luoyang), deals with the identity problems of Chinese officials serving a Xianbei regime in\ud the north and of the short-lived capital of the Northern Wei in Luoyang. Yang reconstructed a Chinese identity for the lost capital as a true heir of Chinese tradition, as were the emperors, princes and officials who lived there. He created an identity defined not by ethnicity but by culture.\ud \ud Yan Zhitui's Tanshi jiaxun, (Family Instruction of the Yan Clan), is a book which tells his descendants how to construct and maintain the future identity of his\ud own family. He drew on his own experience of recovering from repeated political catastrophes to set out an identity that would help the family to survive disordered times and maintain their status in society

Publisher: School of Languages Cultures and Societies (Leeds)
Year: 2007
OAI identifier: oai:etheses.whiterose.ac.uk:364

Suggested articles

Preview

Citations

 1. (1997). (A L*A3ZfLrTWfl43Z! ý AM ); A L-IT-1 : +,: )ýffiWkh ,
 2. (1996). 19 91 91 :(*, ý ý=, l T NO f Q, - *i ýl II); -M' ýL: Hri ,2001-Li Zij ing. "Lun Luoyang qielanji de chuangzuo linian", Zhongzhengling xueshu yanjiujikan,
 3. (1995). 2 Ilk Wang Guoliang. Yan Zhitui yuanhun zhi yanjiu. Taipei: Wenshizhe chubanshe,
 4. 2102 T 52 - F-PIWIR-: f-Mý4 y-f, ff tA-ft
 5. (1978). 2145 T 55 - rpt%-fý- _R p 266 fOlIkItAla , www. Cbeta. org -Sima Qian, Shiji Taipei: Shijei shuju,
 6. (1980). 258 Lai Yonghai. (tra. ) Liang Gaoseng zhuan. Taipei: Foguang wenhua gongsi,
 7. (2001). 3iý ritFY ýýýqf 1959 - F--J ; p ývf 5p "M IL: FP 5ý Xu Younuo. Wei Jin yinyi sixiangji qi meixue hanyi. Taipei: Wenj in chubanshe,
 8. (1984). 3ý M t, T f 'A ffillý rP NR "I'l 3Z nim- )l Fang Xuanling. Jin shu. Beijing: Zhonghua shuju,
 9. (1997). 3ý, ( et F-i j CUN 'ý EI -ýPeffieiiii ,
 10. (2000). 3Z W-P N, Vi5L PP- X Erý IL S22 Mi' 2-3-4 41 ; 19 61- it, )ý Zhou Yiliang. Wei Jin Nanbeichao shilunji. Beijing: Beijing daxue chubanshe,
 11. (2001). 3ZIý3:, l It W ft%! --- ME rP 5ý Of -A- I-P M 3ý T, 4 PfT ,2002-Li Jixiang. ShUian, lishi, xushi. - shixue chuantongyu lishi lilun zaisi. Taipei: Maitian chubanshe,
 12. (1988). 4-1- 2 J* -7414 ýIyl II Kang Shichang. Han Wei Liuchao jiaxun yanjiou. Taipei: Zhongguo wenhua daxue, PhD diss.,
 13. (2005). 90 W, 4ý RMOý' 0190 --- 01 90 fýl IE ýII riff I L" a 1, fA r-P rp 3ZJýJitC14-E fq)M9M,
 14. (1985). 9q5: : (( A *A 0ý, JA -M ffill ifil - ft ); 'M-N ýL: -M' M, -1 ýýLI 'if - Mw , 19 92-Liu Xu. Jiu Tang shu. Taipei: Dingwen shu j u,
 15. (1988). A -ri A) ;
 16. (1983). ATIZ : T-11 ý z- =-, j flWl"I'v I 264 JX ,
 17. (1998). AuIL "IT-1 ), ý "Il- ffi Rý 2000-Wei Jin Nanbeichaoshi zhavi. Shenyang: Liaoning jiaoyu chubanshe,
 18. Beichao wenfeng de beilianggan yu fojiao".
 19. (1997). Beichao wenhua tezhiyu wemuefincheng. Beijing: Dongfang chubanshe,
 20. (1994). Biographies of Eminent in a Comparative Perspective: The Function of the Holy in Medieval Chinese Buddhism".
 21. (1990). Biography and Hagiography: Hui-chiao's Lives of Eminent Monks"
 22. (2005). Buddhist Vegetarianism in China"
 23. (1985). BukkyO to Jyuky5 ronri: Chfigoku bukkyO ni okeru ko no mondai. Ky6to: Heigakuzi shoten,
 24. (1984). Chen Qiaoyi. "Aiguozhuyizhe Li Daoyuan yu aiguozhuyi zhuzuo Shuijing zhu". Zhengzhou daxue xuebao,
 25. (1979). Chfigoku chlisei bungaaku hy5ronshi. Takya: Sabunsha, I
 26. (1962). Chih-t'ui (531-591+): A Buddho-Confucian",
 27. (1998). Cong Pingcheng dao Luoyang. - Tuoba Wei wenhua zhuanbian de licheng. Taipei: Dongda tushu gongsi,
 28. (1978). Du shi cun gao. Hongkong: Sanlian shuju,
 29. EO0,3Zf-UA LAL -4ýý ---ýMtMp OR IL ON Pr tj 2007----------- -- Cong zhiyi lishi dao zhengduo quanshi quan-yi Luoyang qielanji de fishi lunshu wei Ii",
 30. (1989). F3 , -Nffu -z-ýL :,
 31. (2000). FD--ZýqW, QQ) : (AUMMWAFA); &'-T, f4IUN Mao,, Hanguang. Zhongguo zhonggu shehui shilun. Taipei: Lianjing chuban gongsi,
 32. (1974). FEI Shi Daoxuan. Xu gaoseng zhuan. CBATA no.
 33. (1984). ff -ý-' a& ivýfM) ; f-IML
 34. (1992). ffl ffýl :(ý I' 19 f-ý --i ); IL-: FPVýý r,
 35. (1979). fi[ffi ýP if ); ( +' : PfJ3ýif (rPMFPt3M9T' IT-, -,
 36. fIL9 j 'H :( Fm qL ); C BATA no. 210 3, )'ý IE )ý, - !E ý%ý, 111 T52- rp 1w M --: -f ý fo
 37. (1985). FP tLF fA ft -ýPWA 1ý 19 75 Tuotuo. Song shi. Taipei: Dingwen shuju,
 38. (1981). FPWRIý-ql ; lb-T, :;
 39. (1991). Franciscus (tra. ) Buddhism in Chinese Society: An Economic History From the Fifth to the Tenth Centuries. doi
 40. (1978). Han shu. Taipei: Shýjei shuju,
 41. (1988). Handai de wu zhe. Taipei: Daoxiang chubanshe,
 42. (2005). Hong mingji, Guang hong mingji lunshu gao. Chengdu: Bashu shushe,
 43. (1974). Hou Han shu. Beijing: Zhonghua shuju,
 44. (1982). iA 3ý k- ); -IL: f8F- ffl ýR ifi ,2005 ýfifffj I'll:
 45. (1983). IL *A -Pioý Am ý 'ci 2- L, -T-l V At 9 EHI mr,
 46. (1995). Instructions For The Grave: The Case of Yan Zhitui", doi
 47. (1982). iR f 9, N M, TL LP 265 Poo, Mu-chou, "The Images of Immortals and Eminent Monks: Religious Mentality in Early Medieval doi
 48. (1983). Ky6to: Heigakuzi syoten,
 49. (1998). l gjýT :; -1-IL : 7PQAtF. j ,
 50. (1995). Liang Qichao. Liang Qichaofi. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe,
 51. (2007). Liren shuju,
 52. (2002). Live as Long as Heaven and Earth. - A Translation and Study of Ge Hong ý Traditions ofDivine Transcendents. doi
 53. (2003). Lj -Z-1 W CMfNM`rl L OHARW, ( F-3 )ýF-p3Z! WýK) ;
 54. (1983). Lun Bei Wei Xiaowendi ding xingzu", in Wei Jin Nanbeichao shilun shiyi. Beijing: Zhonghua shuju,
 55. (1972). Luoyang qielanjijiaozhu. Taipei: Guoli Taiwan shifan. daxue guowen yanjiusuo,
 56. (1980). m EE-a Chen, Dengwu. -Wei Jin Nanbeichao shiqi de jiafa yu guofa: yi Yanshijiaxun wei 253 zhongxin".
 57. (1983). mf -r- -3 r-l iM 41 f ---------- -- Bei Wei shiqi foj iao fazhan de liang ge xianxiang", Si yu yan.
 58. (2000). MrA 9" r"URiffff-CA-14--ý$ M'
 59. (1998). Nanbeichao wenxueshi. Beijing: Renmin wenxue chuban she,
 60. (1985). PI -Lin Yuxin. "Lun Nanchao yinyi sixiang yu fojiao sixiang de ronghe: yi Huiyuan wei kaocha zhongxin".
 61. (2002). r -ft±: ýfz rýL ONO aArN: 5z; ff Rf ON j .1) : qMT ,
 62. (1985). r WýT vp IN f9: TZ PqtfRH Il- A-ftý
 63. (1997). r" ý ffg- g
 64. (1972). rf a- ii-IT) :(W WA-6- ffil ); -M'- IL: f t)ý 3Z f -L ýa ,2000-Li Baiyao. Bei Qi shu. Beijing: Zhonghua shuju,
 65. (1984). rin m FEI Yu Wuanju (tr. ) Zhongguofojiaoshi. Taipei: Tianhua chubanshe,
 66. (2005). rP -rý ýE )\, A r-, 5, W 3ý VkIL fiti I ý, FfWl- 3ZTIM&ýTif Wang Yousan. Zhongguo wushenlun shigang. Shanghai: Shanghai renmin chubanshe,
 67. (1974). rt=L- -==I--ir AT Art ý tF 19 74 Chen Yinque. Sui Tang zhidu yuanyuan lue lun gao - Tangdai zhengzhishi shu lun gao. Taipei: Liren shuju,
 68. (1999). Shen Yue. Song shu. Beijing: Zhonghua shuju,
 69. (1991). Shenxian zhuan. Beijing: Zhonghua shuju,
 70. (2002). shibian: disanjie guoji hanxue huiyi lunwenji (wenxueju). Taipei: Zhongyang yanjiuyuan Zhongguo wenzhesuo,
 71. (1996). Strange Writing: Anomaly Accounts in Early Medieval China. doi
 72. (1982). Tang Changru. "Shizu de xingcheng he shengj iang - in Wei Jin Nanbeichao shilun shiyi. Beijing: Zhonghua shuju,
 73. (1982). Tang Yan Shigu xiansheng Zhou nianpu. Taipei: Taiwan shangwu yinshuguan,
 74. (1977). The Bestowal of Surnames Under the Western Wei - Northern Chou: A Case of Counter-Acculturation" doi
 75. (1988). Two sources of Chinese Buddhist biographies: stupa inscriptions and miracle stories",
 76. (1958). v IT, FZ4 You Yazi. Yan Zhituiji qijiaxun zhi yanjiu. Taipei: Guoli Shifan daxue guowen yanjiusuo. PhD
 77. (1983). Wang Meihsiu. Lishi, kongiian, shenfen. - Luoyang qielanji de wenhua lunshu.
 78. (1984). Wei Jin mendi shili zhuanyi yu zhiluan guanxi" in Wei Jin Nanbeichao yanjiu lunji. Taipei: Wenshizhe chubanshe,
 79. (1976). Wri ýrl FEI Zhu Hengfu. Xinyi Gaoseng zhuan. Taipei: Sam-nin shuju,
 80. (1998). Xinyi Luoyang qielanji. Taipei: Sanmin shuju,
 81. (1996). XljgjýJWLM' ; )ýM
 82. (1998). ý -Fj )ý: (V 6- T A, fff %); IL: -HR la-'-, 96 ,2005-Zhu Yaqi. "Jiyl zhong de chengshi: Luoyang qielanji zhong de shikong j iangou", 276 Zhongguo xueshu niankan. vol. 19,1998. iFp F- Cl . 19 I JW ,
 83. (1972). ý Mýý4 )'ý ý- ? -Xz Tsukamoto, Yoshitaka. Hokucho bukky5shi kenkyu-.
 84. (2005). ý90P: ( -F', A-zlii 14 WA); ýL:: ýZW ffi N ifif- , 19 90 Wenbenfengiing. - ziwo yu kongiian de xianghu dingyi. Taipei: Maitian chubanshe,
 85. (1999). Yan Yiaozhong, Jiangnanfojiao shi. Shanghai renmin chubanshe,
 86. (2005). ýKgm :ý fx (APUW11) ); I- 4JICZIý -_j
 87. (1981). Zhongguofojiao shi. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe,
 88. (1971). Zhou shu. Beijing: Zhonghua shuju,

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.