Baked clay beak spouted pitchers of II. millennium B.C in Central Anatolia

Abstract

İ.Ö II. Bin Yıl Orta Anadolu Pişmiş Toprak Gaga Ağızlı Testileri? isimli yüksek lisans bitirme tezimizde, Orta Anadolu'daki bilimsel kazılardan ele geçen, satın alma yoluyla müzelere kazandırılan ve özel koleksiyonlarda bulunan eserlerin yayınlanmış olanları incelenmiştir. Yüksek lisans bitirme tezimizde 403 adet gaga ağızlı testi incelenmiştir. Bunlar gaga formlarına, karın profillerine, buluntu yerlerine, dönemlerine, bezeme türlerine ve kullanım amaçlarına göre gruplanmıştır. İncelediğimiz gaga ağızlı testilerin 236 adeti sivri gaga ağızlı, 130 adeti kesik gaga ağızlı, 19 adeti kıvrık gaga ağızlıdır. Üzerinde çalıştığımız malzeme genellikle çark yapımıdır, bunun yanında el yapımı örnekler de görülmektedir. Gaga ağızlı testilerin bir kısmı bezemelidir. Boya bezemeli, kabartma bezemeli, kulpu heykelcikli, akıtacağı hayvan başlı örnekler mevcuttur. Gaga ağızlı testilerin bazı arkeolojik malzeme üzerinde betimlendikleri de görülmüştür. Çalışmamızda bunların bir kısmına yer verilmiştir. Yaptığımız inceleme sonucunda gaga ağızlı testilerin günlük işlerde kullanıldıkları, ölü hediyesi olarak kullanıldıkları, urne olarak kullanıldıkları, mezar örtüsü olarak kullanıldıkları ve libasyonda kullanıldıkları saptanmıştır. In our master graduation thesis named ?Baked Clay Beak Spouted Pitchers Of II. Millennium B.C İn Central Anatolia?, the published works of arts from those which have been obtained from the scientific excavations in the Central Anatolia, have the museums had them gained through purchase and existing in the special collections have been studied. İn our thesis, 403 beak spouted pitchers have been studied. They have been grouped according to their beak forms, abdomen profiles, finding places, periods, ornament types and usage purposes. Of the beak spouted pitchers studied by us, 236 pieces are peaked beak spout, 130 pieces are cut beak spout and 19 pieces are curled beak spout. The material on which we have studied are genereally potter?s wheel made, along with them, also hand made samples are seen. Some of the beak spouted pitchers are ornamented. There are samples of paint ornamented, embossed ornamented, with figurine handle and spout with animal head. It has been also seen that the beakspouted pitchers have been included in our studies. As a result of the study made by us, it has been determined that the beak spouted pitchers have been used in daily Works, as dead gift, as dead earthenware pot, as grave cover and used in libation

Similar works

This paper was published in Adnan Menderes University.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.