Application focused on the customer service and customer satisfaction in firms and the definition of customer satisfaction in different banks and regions

Abstract

Müşteri hizmetleri, bir işletmenin müşterilerle bütünleşme yönünde harcadığı çabaların tümüdür. Klasik yönetim anlayışında "ürün ve kar odaklı" olarak düşünülen rekabet, modern yönetim anlayışında " kalite ve müşteri odaklı" olarak uygulanmaya başlanılmıştır. Rekabetçi yarışın son hızla sürdüğü günümüz koşullarında fark yaratabilmek veya bir adım daha öne geçebilmek amacıyla yoğun çalışmalarda bulunulmasının yanı sıra, müşteri memnuniyeti ilk kural olarak ele alınmalıdır. şletmeler tüm üretim ve hizmet stratejilerini müşterilerinin taleplerini tam olarak karşılayabilmek ve onları memnun edebilmek üzere planlamaktadırlar. Günümüzde ekonomilerin performans değerlendirme modelleri de müşterilerini ne derece memnun edebildikleri üzerine kurulmaktadır. Sürekli artan bir rekabet ortamı içerisindeki bankaların, başarılarında en önemli unsurlardan biri de modern bir pazarlama anlayışıyla sunulan hizmetin niteliğini iyileştirmek kapsamında, rakiplerin sunduğu hizmete göre bölgesel ihtiyaçlardaki farklılaşmayı tespit ederek bunları uygulamaya geçirebilmesidir. Customer services are the integrated attempts that firms spend to communicate with their customers. Competition which is thought as? product and profit-centered? in the classical administration approach has yet begun to be applied as ?quality and customer-centered? in the modern administration approach. In today?s rapidly growing competition conditions, organizations should accept customer satisfaction as the first rule, along with hardworking in order to create difference and to go forward one more step. Firms plan their all production and service strategies in order to fully meet their customers? needs and demands and to satisfy them. Today, the performance evaluation models of economies are also based on how much they satisfy the customers. In continuous growing competition conditions, one of the most important factors in the success of the banks is to improve the quality of the service provided according to a modern market approach focusing on the differences in regional needs concerning the services supplied by competitors and applications as regards the differences

Similar works

This paper was published in Adnan Menderes University.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.