Population genetic structure of the loggerhead (Caretta Caretta) in the Turkey

Abstract

İri başlı deniz kaplumbağası (Caretta caretta) tropikal ve subtropikal sularda yayılış gösterir. Akdeniz’de en fazla yuvalama alanları Yunanistan, Türkiye ve Libya’da bulunmaktadır. C. caretta’nın Akdeniz’de Türkiye yuvalama kumsallarında kapsamlı olarak populasyon ve koruma genetiği çalışması yapılmamıştır. Bu nedenle, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyıları boyunca on sekiz yuvalama kumsalında tespit edilen yuvalardaki ölü yavrulardan doku örnekleri alınarak mitokondrial DNA’nın kontrol bölgesi (n=256) ve altı mikrosatellitlokusu (n=213) izole edilmiş ve C. caretta yuvalama kumsallarının genetik yapısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Toplamda yedi tane mtDNAhaplotipi tespit edilmiştir. Yuvalama kumsalları arasında mtDNA bakımından tespit edilen genetik farklılıklar dişilerin yuvalama bölgesine sadakatini ve dişi bireyler arasındaki genetik yapılanmayı gösterirken, mikrosatellit verileri ise çalışılan yuvalama kumsallarında bireyler arasında genetik yapılanma olmadığını göstermektedir. Bu bulgular yuvalama kumsalları arasında erkek geçişli bir gen akışı olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, mtDNA bakımından Türkiye yuvalama kumsalları beş yönetim birimine ayrılmıştır. nDNA bakımından yuvalama kumsalları genetik bir yapılanma göstermemiştir

Similar works

Full text

Adnan Menderes UniversityProvided a free PDF (195.62 KB)

Last time updated on August 9, 2016

This paper was published in Adnan Menderes University.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.