Eén plus één is twee: Rekenen op taal: Over de talige basis van rekenen en de rol die ouders spelen

Abstract

Item does not contain fulltextRekenen en taal bestrijken samen een groot deel van de kernvakken van het basisonderwijs. Aan het 'Behavioural Science Institute' van de Radboud Universiteit is onderzocht in welke mate de ontwikkeling van rekenvaardigheid afhankelijk is van taalvaardigheid en wat de invloed is van ouders op de ontwikkeling van rekenen in de onderbouw van het primair onderwijs. In dit artikel worden de resultaten van het onderzoek besproken en presenteren de onderzoekers een aantal praktische handvatten voor de onderwijs- en thuispraktijk.3 p

Similar works

This paper was published in Radboud Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.