Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

FORDONSPOOLEN - EN DEL AV EN HÅLLBAR MOBILITET

By Alma Hultén and Frida Leksell

Abstract

Uppsatsen har sin grund i den problematik som idag råder i städer gällande massbilism vilket leder till negativa konsekvenser för människa och miljö. Exempel på dessa är trängsel, buller, växthusgasutsläpp och försämrad luftkvalitet. Studien som genomförts utgår från den onda cirkel som uppstår när städers utglesning, genom en utspridning av bostäder, funktioner och service, skapar en stadsutformning där bilen som transportmedel är fördelaktig i jämförelse med andra transportalternativ. Detta leder till en icke-hållbar mobilitetssituation där allt fler hushåll äger och förlitar sig på en privatägd bil, något som resulterar i ett stort antal bilar i städer. Bilarna tar stora ytor i anspråk vilket försämrar förutsättningarna för alternativa transportmedel och ett mer hållbart transportnätverk. Problematiken leder till ett fördjupat bilberoende som bidrar till ökande mängder växthusgaser i atmosfären. För att underlätta en övergång till kollektiva transporter och för att minska antalet bilar i städer presenteras i studien fordonspooler som en lösning. Detta koncept tillåter människor att dela på fordon vilket möjliggör att ett färre§ antal fordon kan tillgodose ett större antal människors transportbehov. Konceptet kan erbjuda flertalet transportmedel, exempelvis bilar, elcyklar och cyklar, vilket underlättar att bäst lämpat fordon används vid varje enskild aktivitet eller resa. Uppsatsen behandlar hållbar mobilitet utifrån ett medborgarperspektiv där fordonspooler som en mobilitetslösning närmare studeras. Syftet med studien är att utifrån detta perspektiv undersöka fordonspoolers möjligheter att främja en hållbar mobilitet i Göteborg. Undersökningen tar fäste i ett antal teorier gällande resvanor och bilpoolsanvändning samt bilens roll i samhället och i människors liv. Metodmässigt används ett kvantitativt tillvägagångssätt där en enkätundersökning delats via ett antal Facebook-grupper på internet där medlemmarna kan antas ha ett intresse i transportrelaterade frågor. Grupperna kan även antas ha spridda åsikter gällande bilens roll i staden vilket möjliggör en bredd i undersökningen. Uppsatsens syfte besvaras genom frågeställningarna: • Vilken inställning har olika grupper, som kan antas ha olika syn på bilens roll i staden, till en hypotetisk fordonspool i Göteborg? • Finns det nyckelfaktorer, utifrån ett medborgarperspektiv, vilka är väsentliga för att en fordonspool ska fungera och användas i praktiken? Enkätundersökningen resulterar i 146 svar från individer i de olika Facebook-grupperna. Resultatet visar att fordonspooler har en relativt god möjlighet att fungera som en del av en hållbar mobilitet i Göteborg utifrån ett medborgarperspektiv. Detta grundat i att en majoritet av respondenterna har en positiv inställning till fordonspooler som koncept. Facebooksgrupperna som undersökts visar sig ha skilda inställningar inför fordonspoolen vilket kan tänkas gå i linje med respektive grupps antagna ställningstagande. Vidare visas i analysen att det är av stor vikt att vissa nyckelfaktorer gällande enkel användning, tidseffektivitet, ett smidigt bokningssystem och god tillgång till efterfrågade fordon uppfylls för att en fordonspool ska fungera som en hållbar mobilitetslösning

Topics: hållbar, mobilitet, massbilism, alternativa, transportmedel, fordonspool
Year: 2015
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/39990

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.