Location of Repository

Children of mentally ill parents

By Elin Edekor and Jonatan Torén

Abstract

Bakgrund: Hälsa kan delas in i fysisk hälsa och psykisk hälsa, inom somatisk vård tenderar den fysiska hälsan ligga i fokus och den psykiska anses höra hemma i psykiatrin. Detta har lett till en stigmatisering kring psykisk ohälsa och många väljer att inte söka vård för sina problem. Barn till föräldrar med psykisk ohälsa riskerar en mängd olika negativa konsekven-ser, ofta kopplat till en otrygg anknyting och det faktum att en sjuk förälder kan ha svårt att se utanför sina egna behov och därför inte på ett fullgott sätt tillgodose sitt barns behov. Barns känslighet gentemot sina föräldrar gör också att negativa känslor som oro och ångest ofta överförs på barnen. Syfte: Syftet med det här arbetet är att beskriva barns upplevelser av att ha en förälder med psykisk ohälsa. Metod: Detta arbete är en litteraturstudie med sökningar i databaserna Cinahl, Social Services Abstracts, Psykinfo och Google Scholar. Resultat: Tre huvudteman identifierades utifrån artiklarna, Känsla av att vara annorlunda – barnen var medvetna om att deras familj såg annorlunda ut och de upplevde utanförskap och stigmatise-ring. Anpassningsstrategier – barnen utvecklade en mängd strategier för att hantera sin situat-ion. Ett exempel som framkom var ökad känslighet för föräldrarnas beteende, barnen skapade ofta en egen förståelse för den sjuka föräldern, grundat på sina egna observationer. Så små-ningom ledde detta ofta till övertagande av föräldrarollen, då föräldrarna, både den sjuka och den friska, ofta inte levde upp till rollen som förälder var det inte ovanligt att något av barnen tog över mycket av hushållssysslorna och även skötsel och omhändertagande av mindre sys-kon. Det mest genomgående temat var emellertid kunskapsbrist vilket beskrevs som en stor källa till oro och rädsla. Den ständigt närvarande bristen på information, både från föräldrar och vårdpersonal ledde till negativa konsekvenser för barnet. Slutsats: Barn är en särskilt utsatt grupp då de är helt beroende av framförallt sina föräldrar men även hela sin omgivning för att leva ett gott och utvecklande liv. Utifrån studiernas resultat kan konstateras att det finns en bristande kommunikation och samverkan gällande dessa barn. Barnen bär ofta med sig känslor av skam, oro, sorg och rädsla och uttrycker ett behov att få samtala med någon. På grund av den stigmatisering som finns kring psykisk ohälsa är det svårt för barnen att själva ta upp samtalsämnet och barnen uppmärksammas sällan av vårdpersonal. Det är viktigt att ge barnen information och kunskap så att de får medel att kunna hantera sin vardag

Topics: Barns upplevelser, psykosociala faktorer, barns utveckling, barn till föräldrar med psykisk ohälsa, föräldrar med psykisk ohälsa
Year: 2015
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/39421

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.