Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Barn i behov av särskilt stöd - En litteraturstudie över inkluderingsarbetet i förskolan.

By 

Abstract

Enligt Skolverket (010) ska alla barn oavsett behov få tillgång till en likvärdig förskola. Syfte och frågor grundar sig i ovanstående värdegrund. Syftet med denna litteraturstudie är att få en bild av hur barn i behov av särskilt stöd inkluderas i förskolans dagliga verksamhet och hur pedagoger arbetar mot en inkluderande miljö. Studien syftar också till att se hur styrningen av förskolan påverkar inkluderingsarbetet. Vidare i denna litteraturöversikt presenteras inkluderingsarbetet i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Frågeställningar: - Hur kan pedagoger arbeta inkluderande i förskolan? - Hur kan verksamheten anpassas för barn i behov av särskilt stöd? - Hur påverkas inkluderingsarbetet av styrningen av förskolan? Studien är en litteraturöversikt över tidigare forskning kring inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Urvalskriterier för använd forskning är att studierna ska vara gjorda i Norden, mellan årtalen 001-014 samt överrensstämma med vårt syfte och våra frågeställningar. I resultatet används avhandlingar och artiklar. Studien är systematisk och vilar på vetenskaplig grund. Utifrån resultatet i denna studie kan tre teman kring inkludering i förskolan urskiljas. Det första temat är pedagogernas roll i inkluderingsarbetet. Det andra temat fokuserar på verksamheten och den inkluderande miljön. Det tredje är styrningen och hur verksamheten är utformad

Topics: Inkludering, barn i behov av särskilt stöd, delakt
Year: 2014
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/37972

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.