Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

"Får vi vara med och bygga?" "Ja det får ni om ni hämtar mossa åt oss".

By 

Abstract

Abstract Denna kvalitativa fallstudies syfte är att få kunskap om vilken betydelse platsen (utomhus) har för elevernas sociala samspel. För att vinna kunskap om på detta formulerade vi frågeställningarna, Hur samspelar elever på olika platser utomhus? Och hur resonerar läraren kring valet av plats för undervisningen utomhus? För att besvara dessa två frågeställningar använde vi oss av tre observationer på en och samma skola och en enskild lärare. Vi genomförde även ett eftersamtal med den lärare vi följt för att besvara vår andra frågeställning. Tidigare forskning behandlar samlärande och socialt samspel och utomhuspedagogik. Vi har analyserat vår empiri med hjälp av verktyg från sociokulturell teoribildning. Analysen visar fyra teman som utgör studiens resultat, värnar om platsen, omsorg av kamrat, samspel med artefakter och samspel med natur. I dessa teman samspelar eleverna på olika sätt genom de möjligheter som platsen ger dem

Topics: Samspel, socialt samspel, samlärande, plats, utomh
Year: 2014
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/37955

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.