Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

“Att läsa är som att lägga ett tusenbitarspussel”– En jämförande studie gällande hur svenska och amerikanska lärare undervisar för läsförståelse

By Jenny Valberg, Anna Johansson and Helena Liljeros

Abstract

Syfte Vi vill undersöka vilka likheter och skillnader som finns mellan de amerikanska och svenska lärarna när det gäller undervisningen för läsförståelse, samt hur lärarnas yttre förutsättningar i form av styrdokument och kontext kan skilja sig åt. • Hur definierar lärare begreppet läsförståelse? • Vilka didaktiska redskap använder lärare i sin undervisning för läsförståelse? • Hur kartlägger och utvärderar lärare elevernas läsförståelseutveckling? Metod Som metod har studien en kvalitativ ansats. Vi har kombinerat tre metoder: observation, samtalsintervju och frågeundersökning. Resultat Resultatet av studien beskriver skillnader i ländernas styrdokument och hur lärarnas förutsättningar skiljer sig åt. I de amerikanska skolorna arbetar man efter en läroplan som är väldigt specifik gällande vilken skönlitteratur som kan användas under de olika arbetsområdena. Det är även tydligt uttryckt att eleverna ska arbeta med läsförståelse kontinuerligt genom hela skoltiden och i flertalet ämnen. Detta ställs i kontrast till de svenska styrdokumenten, vilka är allmänt utformade och endast föreskriver att eleverna ska arbeta med olika typer av litteratur och gällande läsförståelse omnämns detta endast i kursplanen i svenska. Lärarna som medverkat i studien arbetar tematiskt och ämnesövergripande, med den stora skillnaden att de amerikanska lärarna undervisade i ett ämne medan de svenska lärarna undervisade i flera ämnen. Ytterligare en skillnad är elevernas tillgång till böcker. I de svenska klassrummen fanns sparsamt med litteratur medan eleverna i de amerikanska klassrummen omges av bokhyllor. Tydliga likheter finns i lärarnas engagemang och övertygelse om att läsförståelseundervisning gynnar samtliga elever och undervisningen är tydligt lärarledd. Lärarna understryker vikten av samspel och dialog och undervisar på ett sätt där interaktion mellan lärare och elever samt mellan eleverna står i fokus. Betydelse för läraryrket Studien är av betydelse för läraryrket eftersom vi får möjlighet att tillgodogöra oss och lyfta effektiva och verksamma metoder och modeller för undervisning för läsförståelse. Läsförståelseprocesser är ett angeläget ämne, eftersom resultaten från PIRLS-undersökningar visar att svenska elever redovisar försämrade resultat, medan länder som USA förbättrar resultaten.  

Topics: läsförståelse, reading comprehension, lässtrategie
Year: 2014
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/37634

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.