Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Lärares uppfattning om specialpedagogens yrkesroll och funktion ”Något slags stort amöbaaktigt sådär…”

By Sofia Carlsson and Anna Björkvik

Abstract

Sammanfattning Specialpedagogiken har uppkommit i och med en demokratisk utveckling som förespråkar alla människors lika värde. Istället för det senaste århundradets segregerande åtgärder uppkom under senare delen av 1900-talet nytänkande arbetssätt för att sträva mot att tillgodose alla elevers behov. Däribland specialpedagogutbildningen där framstående begrepp är inkludering och lärandeperspektiv som lyfter att människan lär i social gemenskap. Denna undersökning har syftat till att undersöka hur lärare ser på specialpedagogens yrkesroll och funktion. Detta har utretts genom intervjuer av fem verksamma lärare. De har återgett att de anser att specialpedagogen har en diffus yrkesroll, men som ibland gett tillfredställande stöd. Däremot framkommer det att de främst upplevt att stödet varit bristfälligt och otillräckligt. Denna uppfattning kan grunda sig i både det faktum att specialpedagogen har en mångsidig roll inom skolan, men även att organisationen av det specialpedagogiska stödet kan försvåra kontakten mellan lärare och specialpedagog. Lärarna önskar större kunskaper och konkreta råd från specialpedagogen men även en ökad tillgänglighet. Därtill poängterar de att dess personliga lämplighet och inställning till värdegrundsfrågor är avgörande för ett gott samarbete. Samarbetet är av största vikt för att kollegiet ska kunna verka gemensamt för alla elevers utveckling

Topics: Specialpedagogik, Lärarnas uppfattning, Specialped
Year: 2014
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/37617

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.