Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Det är insidan som räknas. Organisationsidentitet och internkommunikation ur ett medarbetarperspektiv

By Carolina Jehrn

Abstract

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka organisationsidentiteten och den interna kommunikationen inom en stor och indelad organisation, och relatera dessa begrepp till varandra. Frågeställningarna berör organisationsidentiteten, internkommunikationen och relationen mellan dem ur ett medarbetarperspektiv. Metod: Studien är genomförd med hjälp av sex kvalitativa intervjuer med medarbetare vid Stadsbyggnadskontoret. Resultat: Resultaten indikerar att en organisations identitet och interna kommunikation hör samman. Med internkommunikationen skapas en möjlighet att uppnå delaktighet och gemenskap från medarbetarens sida. Kommunikationen bygger och förstärker identiteten genom de interpersonella interaktionerna. Identiteten och internkommunikationen är även starkt påverkade av strukturen och kulturen i en organisation. Om en organisations struktur består av flera avdelningar och mindre grupper innebär detta ett problem för identifikationen då en distans skapas till helheten. Till följd av indelningen finns sammansvetsade mindre grupper där identiteten existerar. Därför uppfattas värderingarna ofta som distanserade från det dagliga arbetet. Indelningen medför att subkulturer existerar där liknande tankar, synsätt och åsikter delas. Generellt är också gemenskapen och identifikationen starkast i dessa mindre grupper. Detta beror av de interpersonella interaktionerna och kommunikationen mellan medarbetarna i de mindre grupperna, som bygger identiteten. Med tanke på att de intervjuade respondenterna har olika yrkesroller samt tillhör olika grupper, är resultatet varierat. Detta beror troligen av de subkulturer som existerar som också påverkar syn och förhållningssätt ur ett medarbetarperspektiv. Det är följaktligen svårare att uppnå en gemensam identitet i en stor, indelad organisation

Topics: organisationsidentitet, intern kommunikation, information, organisationskultur, organisationsstruktur, medarbetarperspektiv, offentlig förvaltning
Year: 2014
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/37180

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.