Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Newly delivered women´s experiences of perineal pain and postpartum uterine contractions: a qualitative interview study

By Camilla Karlsson and Helene Andersson

Abstract

Bakgrund: Smärtor i underlivet och livmodern är vanligt förekommande bland nyförlösta kvinnor. Orsaker till smärtan kan vara bristningar och/eller klipp i perineum och vaginas mjuka vävnader samt smärta relaterat till eftervärkar. Perineal skada kan hindra kvinnan från att mobiliseras och kan orsaka henne smärta i sittande ställning. Studier visar att ca 90 procent av nyförlösta kvinnor upplever perineal smärta första dygnet postpartum och 96 procent av kvinnorna upplever smärta till följd av kontraktioner i livmodern, s.k. eftervärkar. Forskning visar även att denna postpartumsmärta (PPS) kan dämpa den första upplevelsen av föräldraskapet hos kvinnorna. Syfte: Att beskriva nyförlösta kvinnors upplevelser av perineal smärta och eftervärkar. Metod: Studien baserades på intervjuer av fem nyförlösta kvinnor som vårdades på BB-avdelning ≥24 timmar postpartum. Kvalitativ innehållsanalys användes. Resultat: Fyra kategorier framkom; Kvinnors tidigare upplevelse av PPS påverkar smärtupplevelsen, informationen har betydelse för upplevelsen av PPS, professionellt bemötande påverkar upplevelse av PPS och kvinnor begränsas av PPS. Diskussion: Information, smärtlindring och god omvårdnad bör ses som en självklarhet för att kvinnan ska få en positiv upplevelse de första dagarna efter förlossningen. En noggrann bedömning och utvärdering av smärtan är avgörande för god smärtlindring. Konklusion: Studien visar att nyförlösta kvinnors upplevelser av PPS vid tidigare förlossningar påverkar deras upplevelser vid kommande förlossningar. Även närstående kvinnors negativa smärtupplevelser relaterat till PPS har visat sig ha en betydande roll i hur de nyförlösta kvinnorna upplever smärtan. Kvinnorna önskar utförlig information om PPS av barnmorskan på mödravården och BB-avdelningen. Dock upplever kvinnorna att fokus läggs på smärtan under förlossningen och att den nyförlösta kvinnans PPS försummas av barnmorskan. Kvinnorna begränsas i sitt dagliga liv då de förändrar sitt sätt att sitta och att röra sig pga. rädslan att smärtan ska förvärras. Även amningen blir påverkad relaterat till PPS, men genom barnmorskans kunskap och närvaro kan en god amning främjas

Topics: Barnmorska, eftervärkar, information, kvalitativ innehållsanalys, perineal smärta, postpartumsmärta, upplevelse
Year: 2014
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/37293

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.