Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Women´s experiences of bedside report at a maternity ward specialized in complicated childbirth. A qualitative inteview study

By Annelie Carlberg and Carolina Ekberg

Abstract

Bakgrund: Att vänta barn och bli mamma är för kvinnan en av livets största händelser. För gravida kvinnor som behöver specialiserad vård eller individuell planering kring graviditet, förlossning och eftervård finns det i Sverige enheter för kvinnor med komplicerat barnafödande. Bedsiderapportering har studerats inom olika verksamheter men inte tidigare inom vård vid barnafödande. Syfte: Syftet med studien är att beskriva kvinnors erfarenheter av bedsiderapportering vid en specialobstetrisk BB-avdelning. Metod: Intervjuer genomfördes med sex kvinnor som var inskrivna på den specialobstetriska BB-avdelningen. Vid analysen användes kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Följande två huvudkategorier med sex underkategorier identifierades. Huvudkategori En känsla av att vara omhändertagen med underrubriker Att bli uppmärksammad, Att bli bemött och Att känna trygghet. Huvudkategori En möjlighet till delaktighet med underkategorier Att få en aktiv roll, Att inte veta sin roll och Att få en otydlig roll som partner. Diskussion och konklusion: Kvinnorna beskrev överrapporteringsmodellen som generellt sett tillfredsställande, men pekade på möjligheter att höja kvaliteten gällande personalens bemötande. Rapporteringsmodellen möjliggjorde kvinnornas upplevelser av omhändertagande och delaktighet samt främjade relationen till barnmorskor och annan personal. Hos kvinnorna fanns dock en tydlig önskan om att låta partnern få bli mer involverad vid rapporteringstillfället

Topics: bedsiderapportering, delaktighet, livsvärld, specialobstetrik, vårdrelation
Year: 2014
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/36996

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.