Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Allometry and ecomorphology of Scandinavian raptors

By Per Florén

Abstract

Ända sedan Charles Darwin observerade de berömda finkarna på Galapagosöarna har zoologer arbetat med att försöka förstå hur olika arters form och funktion (functional morphology) kan förstås i ljuset av deras livsstil och livsmiljö (ecology). Genom att använda den allometriska ekvationen kan det genomsnittliga sambandet mellan generell kroppsstorlek och storlek på en viss karaktär, t.ex. längden eller diametern på överarmsbenet humerus beräknas. Detta generella samband, som beskriver hur en viss karaktär förändras med ökad kroppsmassa hos ett antal arter, kan också säga en del om vilka krafter som verkar på just den kroppsdelen. Detta är ämnet för artikel I. I andra artikeln används de allometriska sambanden för att studera skillnaderna mellan hanar och honor för ett antal skandinaviska rovfåglar. Resultatet visar att honan i så gott som samtliga fall har kortare skelettelement i både vinge och ben jämfört med vad som skulle förväntas med tanke på hennes vikt. Detta stärker hypotesen att behovet av en större bål är en viktig faktor bakom honans större storlek. I tredje artikeln jämförs respektive art och kön med den generella linjen och avvikelser från denna linje ställs mot respektive arts specifika livsmiljö och livsstil. Det visas bland annat att fåglar som glidflyger mycket har längre överarmsben (humerus) och mindre yta på bröstbenskammen (carina sterni) än genomsnittet medan aktiva flygare har större yta på carina sterni och kortare vingben. Det konstateras också att fåglar som slår sitt byte har kortare och tjockare tarsometatarsus och tibiotarsus i benen medan de som griper efter sitt byte har längre och smalare. Den i detta samanhang lite udda bivråken, som gräver efter byte har, som förväntat, avsevärt kraftigare tarsometatarsus än genomsnittet

Year: 2006
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/36732

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.