Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Skälig levnadsnivå - ett luddigt begrepp En kvalitativ studie om biståndshandläggares yrkesutövning.

By Sara Backlund and Caroline Bergkvist

Abstract

Syftet med studien var att analysera hur biståndshandläggarna i vår studie bedömer och hur de upplever att bedöma enligt begreppet skälig levnadsnivå för personer över 65 år. Vi utgick från följande frågeställningar: Hur definierar biståndshandläggarna begreppet skälig levnadsnivå? Vad är mest svårhanterligt för biståndshandläggarna i deras bedömningar enligt skälig levnadsnivå? Hur stort handlingsutrymme har biståndshandläggarna i bedömningarna? Studien baserades på en kvalitativ metod i form av enskilda intervjuer där vi utgick från en halvstrukturerad intervjuguide. Vi intervjuade fem biståndshandläggare som arbetade inom två olika stadsdelar i Göteborgs stad. Genom studien fann vi att biståndshandläggarna anser att skälig levnadsnivå är svårdefinierat men att de flesta menar att det syftar till att de grundläggande behoven tillgodoses. Det faktum att skälig levnadsnivå är ett otydligt begrepp leder vidare till ett antal svårhanterliga faktorer som påverkar biståndshandläggarnas arbete, så som otydlighet i riktlinjerna. Vi fann också att biståndshandläggarna har olika strategier för att hantera de faktorer som påverkar dem i arbetet. Vidare framkom att biståndshandläggarna upplever sitt handlingsutrymme som stort men i praktiken så är det begränsat

Topics: Skälig levnadsnivå, biståndshandläggning, handlingsutrymme, … ? dilemma
Year: 2014
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/36694

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.