Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

”Det är vårt land också” En kvalitativ studie om hur en grupp romer i Tjeckien beskriver migration och hem

By Anna Budinová

Abstract

Social exklusion av romer i Europa ökar. Media uppmärksammar romer som kommer från Central-och Östeuropa och bosätter sig tillfälligt på parkeringsplatser eller i stadens utkanter. Studien syftar till att belysa hur en grupp romer i Tjeckien uppfattar migration och vad de själva lägger i begreppet hem. Studien genofördes i norra Tjeckien, ett av Östeuropeiska länder. Studien bygger på en kvalitativ intervju som forskningsansats. Informanterna rekryterades med bekvämlighetsurval och i studien ingår sex informanter. Det insamlade empiriska materialet är tolkat med postkolonial teori. Studiens resultat visar att migration och skapande av sitt hem påverkas ömsesidigt. Det bristfälliga hemmet kan vara en anledningen till migration eller kan migration vara en strategi för att skapa ett idealt hem. Aspekter som påverkar skapandet av hemmet och därmed påtrycker migration är rasism, arbetslöshet, dåliga boenden och fattigdom. Studiens mål är att uppmärksamma på kontexten som informanterna lever i samt på rådande maktstrukturer

Topics: migration, hem, romer, postkolonialism, Tjeckien
Year: 2014
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/36576

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.