Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Is the child in pain? The pediatric nurse assessment of pain in children being treated in the neonatal unit

By Josephine Axelsson and Malin Hindebo

Abstract

Introduktion: Komplexiteten i nyfödda barns sätt att förmedla smärta innebär en utmaning för barnsjuksköterskan. De svenska nationella riktlinjerna för prevention och behandling av smärta hos nyfödda föreslår att avdelningarna regelbundet använder strukturerade metoder, så som smärtskattningsinstrument, för bedömning av smärta under nyföddhetsperioden. Tidigare forskning visar att smärtskattningsinstrument endast används i knappt hälften av alla smärtbedömningar i Sverige. Barn som vårdas på neonatalavdelning kan inte verbalt förmedla sin smärta, och är därför beroende av att barnsjuksköterskan uppmärksammar barnets smärtsignaler. Obehandlad smärta kan medföra negativa konsekvenser även i framtiden. Syfte: Syftet med studien är att beskriva barnsjuksköterskans tillvägagångsätt för att bedöma smärta hos nyfödda barn som vårdas på neonatalavdelning. Metod: En forskningsplan inför en storskalig studie har utformats, genom att en pilotstudie har genomförts. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra sjuksköterskor på en neonatalavdelning i Västsverige. Materialet bearbetades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet presenteras i tre kategorier; barnsjuksköterskan använder uteslutningsstrategi vid individuell bedömning av smärta, barnsjuksköterskan använder sin professionella kunskap, och kollegor och föräldrars synpunkter involveras vid smärtbedömning. Konklusion: Barnsjuksköterskor på neonatalavdelning bedömer barns smärta genom att använda klinisk erfarenhet och kunskap om friska och sjuka barn. De använder sig av en uteslutningsstrategi i sin smärtbedömning, för att eliminera andra orsaker som kan ge samma kliniska bild som smärta. Även föräldrar och kollegor involveras i bedömningen för att försöka skapa en helhetsbild av barnets situation.Introduction: The complexity of the neonates’ way of expressing pain is a difficult task for the pediatric nurse. The Swedish national guidelines for prevention and treatment of pain in the newborn infant is suggesting that departments regularly use structured methods, such as pain assessment instrument, for the assessment of pain in the neonatal period. Previous research shows that pain assessment instruments are only used in about half of all pain assessments in Sweden. Neonate's cannot verbally communicate their pain, and are therefore dependent on the pediatric nurse to acknowledge the pain. Untreated pain can lead to negative consequences in the child's future. Objective: The aim of this study is to describe how the pediatric nurse assesses pain in neonates. Method: A research plan for a large-scale study has been designed, and a pilot study was carried out. Semistructured interviews were conducted with four nurses in a neonatal unit in western Sweden. The material was processed by using qualitative content analysis. Results: The results are presented in three categories; the pediatric nurse uses a strategy of exclusion for individual assessment of pain, the pediatric nurse uses professional knowledge, and colleagues and parents’ point of view is involved in pain assessment. Conclusion: Pediatric nurses in neonatal units are assessing neonates’ pain by using clinical experience and professional knowledge about the behavior of both healthy and sick children. They use a strategy in their pain assessment, to exclude other causes that can produce the same clinical picture as pain. The parents and colleagues are involved in the assessment, when trying to create a holistic picture of the neonate's situation

Topics: barnsjuksköterska, smärtbedömning, neonatalsjukvård, smärta hos nyfödda, pediatric nurse, pain assessmennt, neonatal care unit, pain in neonates
Year: 2014
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/36543

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.