Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

The operating room nurse experience in connection with organ transplantation when the donor is brain dead.

By Jon Edqvist and Charlotte Wagner

Abstract

SAMMANFATTNING (svenska) Introduktion: Möjligheten att transplantera organ är en viktig del i sjukvården som kräver stora resurser och en noggrann organisation med hög kompetens. Arbetet med organuttag är komplext och framkallar olika känslor hos operationssjuksköterskan. Syfte: Syftet med studien är att belysa operationssjuksköterskans upplevelse vid organuttag när donatorn är hjärndöd. Metod: Datainsamlingen har genomförts med semistrukturerade intervjuer som tolkats med manifest kvalitativ innehållsanalys. Studiens design är en pilotstudie inför genomförandet av en fullskalig studie. Resultat: Utifrån intervjuerna framkom fyra huvudteman: Kunskap och säkerhet i yrkesrollen, En påfrestande arbetsmiljö, Samarbete i team och Empati. Konklusion: Studien ämnar ge en djupare bild av operationssjuksköterskans roll vid organuttag när donatorn är hjärndöd. Studien vill även belysa de etiska och praktiska frågeställningar som kan uppstå för operationssjuksköterskor vid arbetet med organuttag.ABSTRACT (english) Introduction: The possibility to transplant an organ is an important part of the health care system, which demands great resources and a well functioning organization with a level of high competence. The work with organ donation is complex and brings forward a great amount of different emotions for the operation room nurse. Aim: The aim with the study is to illustrate the operating room nurses experience when the organ donor is brain dead. Method: Data collection has been performed with semi-structured interviews, which have been interpreted by qualitative manifest analysis. The design of the study is pilot towards a study in full scale. Result: From without the interviews four main themes did appear: Knowledge and security in the professional role, A demanding working environment, Team collaboration and Empathy. Conclusion: The study wants to give a deeper understanding for the work performed by the operating room nurse when the organ donor is brain dead. The study also wants to illustrate the ethical and practical questions that can arise for the operating room nurse working with organ donation

Year: 2014
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/36529

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.