Location of Repository

Enterprise Mobility: Effects on the individual worker. A case study of a mobile business application at a technical company in western Sweden

By EMIL MAURITZSON and DANIEL OLSSON

Abstract

Att med hjälp av mobil teknik kunna få vardagen att gå ihop är idag en verklighet för många människor. Allt fler reser i arbetet, jobbar på tåget eller arbetar hemifrån. Kunskapsarbetarna är utrustade med bärbara datorer och smarta telefoner. För att ta reda på hur individen påverkas av möjligheten att alltid vara uppkopplad och kunna utföra arbete med mobila affärsapplikationer har vi genomfört en fallstudie där vi i nära samarbete med ett företag skapat en prototyp av en sådan mobil affärsapplikation. Fyra individer har fått testa applikationen och vi har därefter intervjuat individerna. Forskningen har bedrivits kvalitativt där vi med hjälp av aktionsforskning funnit ett antal utmaningar och möjligheter för individen. Våra främsta resultat är att individen upplever en stor frihet genom att själv kunna bestämma över när, var och hur arbete skall utföras. Till denna frihet hör dock negativa konsekvenser, främst att individen upplever att arbetslivets och privatlivets gränser flyter ihop. Att den mest positiva faktorn även är en negativ faktor är ett bevis på att området är komplext. Vi diskuterar även att det inte finns en lösning som passar alla, individen behöver själv utveckla en egen metod för att upprätthålla gränsen mellan arbete och privatliv för att inte rollerna skall kollidera mer än nödvändigt. Skulle individen misslyckas med balansen kommer organisationen påverkas negativt, men det är ingenting jämfört med vad individen själv kommer uppleva.Using mobile technology to make ends meet is currently a reality for many people. More and more people are working while travelling or work from home. Most knowledge workers are equipped with laptops and smart phones. To find out how individuals are affected by having the ability to stay continuously connected and work with mobile business applications, we have conducted a case study and in close cooperation with a company have created a prototype of such a mobile business application. Four individuals have tested our application and were then interviewed. The research has been conducted qualitatively where we with the help of action research found a number of challenges and opportunities for the individuals. Our main result is that individuals experience great freedom in that they can choose when, where and how work is performed. This freedom, however, comes with negative consequences - primarily, that the individual experiences that working life and private life boundaries merge. The fact that the most positive factor can be a negative factor is proof that the area is complex. We discuss that there is not one solution that fits all. An individual needs to develop their own method of maintaining boundaries between work and private life in order not to make roles collide more than necessary. If the individual fails to maintain this balance, the organization will be negatively affected although this is only a small part of what the individual will experience. Keywords: Enterprise Mobility, Mobility, Mobile Worker, Work-Life Balance, Work-Life Boundary Blurring

Topics: Enterprise Mobility, Mobility, Mobile Worker, Work-Life Balance, Work-Life Boundary
Year: 2014
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/36463

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.