Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Cancerpatients' needs of communication and information

By Kajsa Brostedt and Camilla Eriksson

Abstract

Bakgrund: Cancer är en utav de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Strålbehandling är en gängse behandlingsform mot cancer och kan erhållas som engångsbehandling eller genom upprepade behandlingar och pågå i veckor. Strålbehandling kan orsaka biverkningar som kan uppkomma under behandlingen eller efter avslutad strålbehandling. Kommunikation och information ses som en viktig del i all vård och behandling. Sjuksköterskan inom onkologi har en viktig roll att möjliggöra patientens delaktighet, tillgodose patientens informationsbehov och stärka patientens förmåga till egenvård. Syfte: Att undersöka cancerpatienters behov av kommunikation och information i mötet med sjuksköterska på strålbehandlingsavdelning. Metod: Pilotstudien är gjord utifrån en kvalitativ metod baserad på sex enskilda intervjuer utförda med hjälp av semistrukturerade frågor. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan analyseras utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen av materialet resulterade i två kategorier. Relation med sjuksköterska med subkategorierna första samtalet, att bli sedd, tid, delaktighet och Förutsättningar för att förstå med subkategorierna generell information, teknisk information, biverkningsinformation och egenvårdsinformation. Resultatet visar att patienterna hade behov av såväl kommunikation i mötet med sjuksköterskan som muntlig och skriftlig information. Diskussion: Patienter som genomgår strålbehandling behöver information om behandlingen, biverkningar och egenvård. Patienterna har behov av att kommunicera med sin sjuksköterska om sjukdomsupplevelsen och av en kontinuerlig relation med sjuksköterska under hela strålbehandlingsperioden. Resultatet återspeglar komplexiteten i patienters individuella behov av kommunikation och information under strålbehandling.Background: Cancer disease is one of the most common diseases in Sweden and radiotherapy is one of the regimens available for the treatment of cancer. Radiotherapy can be delivered as single treatment or be divided into several fractions that last for weeks. Radiotherapy can cause side effects that may occur during or at the end of treatment. Information and communication is an integral part of all treatments and care. The oncology nurse should attempt to ease for the patients to communicate, participate in the care, receive information and enhance the ability to self-care. Aim: The aim of the study was to examine the patients’ needs for communication and information with oncology nurse during their meeting through radiotherapy. Method: This pilot study was conducted on six patients with different cancer diagnosis. It was a qualitative study, were data was collected through individual interviews using semi-structured questions. The interviews were taped and transcribed and later analyzed using qualitative content analyze procedures. Result: The following two themes emerged when the data was analyzed. The first theme: Meeting with the oncology nurse, with the subcategories the first dialog, recognition (the need to be seen), time, participation. The second theme the capacity to understand with subcategories general information, technical information, information of side effects and information in self-care. The results revealed that the patients in the meeting with the oncology nurse, have a need for verbal communication and verbal and written information. Discussion: Patients with cancer undergoing radiotherapy requires information about the treatment, side-effects and self-care. They have a need to communicate with their oncology nurse about their illness experience and they need continues support during their treatment. The results reflect the complexity of the communication and information needs of individuals undergoing radiotherapy

Topics: strålbehandling, kommunikation, information, cancerpatienter, behov, onkologisk omvårdnad, interaktion, communication, radiotherapy, cancer patients needs, oncology nursing interaction
Year: 2014
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/36419

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.