Location of Repository

Vad hjälper, vad stjälper? En kvalitativ studie av faktorer som formar en flerspråkig persons identitet och välbefinnande

By Karin Winqvist

Abstract

I många undersökningar av flerspråkiga elever har det framkommit att deras identitetsutveckling är betydligt mer komplex än enspråkigas. Vad som krävs av oss pedagoger, skolan och samhället i övrigt för att främja deras utveckling av såväl språk som identitet är också omdebatterat. Åsikterna och forskningsrönen har pendlat något och syftet med denna undersökning är att kartlägga hur före detta L2-elever själva - i vuxen ålder - bedömer sin utveckling, vad som påverkat den positivt och vad som eventuellt kunde ha gjorts annorlunda för att resultatet skulle ha blivit bättre. Denna rapport grundar sig på fem djupintervjuer med några kvinnor och män som för 23 år sen gick i en femteklass på en invandrartät skola i en förort till Göteborg. Föga överraskande visar resultaten att familjen och skolan har en stor påverkan på hur det går i livet. Detta stämmer överens med tidigare forskning, men den påverkansfaktor som samtliga informanter i denna rapport framhåller – vännerna – är en påverkansfaktor som i tidigare forskning inte brukat ha en så framträdande ställning. Vad som också blir tydligt är svårigheten att generalisera; det som upplevs som positivt av några kan upplevas som negativt av andra. Man kan härav konstatera att denna typ av undersökning, där informanterna har ett perspektiv som sträcker sig över lång tid, har något att bidra med till forskningen.C-uppsats, SSA136, 15 hp Ämne: Svenska som andraspråk Termin: VT 2014 Handledare: Ann-Christin Randah

Topics: flerspråkighet, dentitet(skonstruktion), välbefinnande
Year: 2014
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/36321

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.