Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

See me as person behind my symptoms. A phenomenological hermeneutic study of encounter with health professionals in primary care from patients with medically unexplained symptom’s perspective

By Kimia Sahba Yaghmaiy

Abstract

Upp till 30 % av de patienter som besöker primärvården består av personer med medicinskt oförklarade symtom (MOS). Forskning har visat att MOS-patienter känner sig ”medicinskt föräldralösa” inom vårdssystemet och upplever djup besvikelse då deras subjektiva symtom inte kan förklaras och förstås ur medicinskt perspektiv. Forskning har påvisat betydelsen av vårdpersonalens förhållningssätt i detta sammanhang Och det framhålls att, för att kunna åstadkomma en effektiv vård och behandling av patienter som har MOS behövs ökade kunskap om hur patienterna själva upplever och tolkar sina symtom. Syftet med föreliggande studie var att studera innebörden av möten med vårdpersonal utifrån patienternas eget perspektiv. Studien har baserats på tio narrativa intervjuer med patienter med MOS i åldrarna 24-61 år utifrån en intervjuguide med öppna frågor. Fenomenologisk hermeneutik har använts som analysmetod vilken genomfördes i tre steg: Naiv läsning, strukturanalys och tolkad helhet. Den naiva läsningen visade att patienters upplevelse av möten med vårdpersonalen i primärvården pendlande mellan frustration och tillfredsställelse. Strukturanalysen ledde fram till tre teman: strävan efter förståelse, förväntan av att bli tagen på allvar och rädslan att bli sviken/övergiven. Innebörden av den tolkade helheten visade en förväntan av att bli förstådd som person bakom sin diagnos

Topics: Medicinskt oförklarade symtom, fenomenologisk hermeneutisk ansats, levda erfarenheter, personcentrerad vård, lidande, distriktssköterska, patient-perspektiv
Year: 2014
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/36242

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.