Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Konflikthantering-enkätundersökning, hur sju lärare förhåller sig till konflikthantering

By Johanna Persson

Abstract

Studiens problemområde handlar om konflikthantering och är en undersökning som behandlar hur sju lärare förhåller sig till fenomenet ute på fältet. Urval av ämnet konflikthantering valdes eftersom det ses en relevant för läraryrket, med anknytning till tidigare erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen och tomrummet i teoretiska kunskaper i hur lärare skall hantera konflikter i utbildningen. Syftet med studien är att ta reda på om det används några eventuella konfliktmodeller i skolan utifrån lärares uppfattningar och beskrivningar om hur de hanterar konflikter. Studiens tillvägagångssätt att samla material på är den kvalitativa ansatsen enkätundersökning. Fem grundskolor i Västra Götaland kontaktades genom email, lärarnas skriftliga svar kommer att diskuteras utifrån tidigare forskning. Det är mycket uppseendeväckande hur lärare ser på konflikter rent teoretiskt på fältet, det var enbart en lärare i enkätundersökningen som namngav någon konfliktmodell vid hantering av konflikter. Lärarnas tillvägagångssätt vid hantering av konflikt var att låta eleven sitta utanför klassrummet och jobba med uppsikt, sitta vid bänken och jobba enskilt, samtal med rektorn och föräldrarna. Det vill säga lärarna disciplinerade eleverna när de betedde sig på ett oacceptabelt sätt vilket känns som ett gammalmodigt sätt att hantera konflikter på. Forskaren Jordan Cohen lyfter fram, beroende på hur konflikten hanteras avgör om den blir destruktiv eller konstruktiv. Konflikter är en naturlig del av livet och framförallt livet i skolan. Konflikter är hjälpmedel för förändring, utveckling och reformering av den sociala ordningen. Därmed belystes det en motsättning mellan lärarnas förhållningssätt till teoretikern Jordan Cohen vilket ger en didaktisk konekvens för läraryrket framförallt då det även visades tomrum på fältet i de teoretiska kunskaper i konflikthantering som till exempel skolmedling eller konfliktmodeller

Topics: Konflikthantering, Skolmedling, Lärares förhållningssätt till konflikt
Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning
Year: 2014
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/36145

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.