Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Therapeutic touch- a method for reducing pain

By Maria Bulun and Nutie Mehmed

Abstract

Smärta är en subjektiv känselupplevelse som associeras med kroppsskada och sjukdom, och är i dagens samhälle den vanligaste orsaken till varför människor uppsöker sjukvård. Smärtsystemets huvudsakliga uppgift är att varna för hotande och pågående vävnadsskada. Smärta påverkar hela människan och har stor betydelse för livskvaliteten. Hur människor reagerar på fysisk, psykisk och social smärta är individuellt. Smärta ger vanligtvis upphov till lidande i samband med sjukdom, och lidandet kan lindras genom försök att reducera smärtan. En av sjuksköterskans huvuduppgifter är att lindra lidande. Sjuksköterskans förhållningssätt och bemötande gentemot patienter som upplever smärta, är en avgörande faktor för en lyckad smärtbehandling. Det huvudsakliga målet med smärtbehandling är att minska lidandet, och en lyckad behandling resulterar i ökad livskvalitet. Mjukmassage påverkar hudens sinnesreceptorer vilket leder till fysiologiska effekter i kroppen. Syftet med mjukmassage är att ge ökad smärtlindring, välbefinnande samt att minska stress. Mjukmassage leder till en ökad genomblödning och minskar muskelspänningar och kan därmed ha en smärtlindrande effekt. Syftet med föreliggande arbete var att undersöka vilket stöd som fanns i vetenskapliga studier för mjukmassage som metod för att lindra smärta. En litteraturöversikt genomfördes. Kvantitativa och kvalitativa artiklar relevanta för studiens syfte granskades och analyserades. Analysen genomfördes med en granskningsmall som utgångspunkt. Resultatet visar att mjukmassage lindrar fysisk-, psykisk- och social smärta. Mjukmassage lindrar andnöd, trötthet, nedstämdhet, oro, ångest och depression. Mjukmassage ger lägre kortisolnivåer, förbättrad humör samt ökad avkoppling, livskvalitet, trygghet och förtroende. Mjukmassage är en fungerande metod för att lindra olika typer av smärta, som fysisk-, psykisk- och social smärt och sjuksköterskan kan använda sig av mjukmassage i sitt omvårdnadsarbete. Trots positivt resultat krävs det ytterligare och mer omfattande forskning inom det valda området

Topics: therapeutic touch, tactile massage, massage therapy, pain
Year: 2014
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/35963

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.