Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Cultivant el Canvi. La Permacultura com a recurs socioeducatiu

By Yaiza Gómez Illera

Abstract

Treballs Finals de Grau d'Educació Social, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutora: Laura Rubio Serrano[cat] Aquest document tracta d’apropar el moviment de la Permacultura a l’àmbit de l’Educació Social, proposant-la com un recurs socioeducatiu perquè les professionals de l’educació i la pedagogia puguin recolzar-se en el camí cap a la transformació social, o d’una altra manera, en el cultiu del canvi. L’objectiu principal ha estat explorar i analitzar les possibilitats socioeducatives de la Permacultura. Des d’aquesta perspectiva, s’ha realitzat un estudi de cas sobre dos projectes permaculturals: l’Hort Permacomunal i el Bosc Comestible, que es realitzen a Can Masdeu impulsats per l’associació Permacultura Barcelona. Per dur a terme aquesta tasca, s’ha cregut el més adient participar durant un període llarg i continuat en ambdós projectes, contemplant una metodologia qualitativa i emprant l’observació participant i les entrevistes en profunditat com a estratègies principals. Els resultats reflecteixen el gran valor pedagògic de la Permacultura, demostrant ser un potent recurs educatiu tant pel desenvolupament integral de la persona com pel desenvolupament comunitari.[eng] This document aims approach the Permaculture movement with Social Education, proposing that as an education device for those professionals can lean in the way of social transformation, or otherwise, in the cultivation of change. The main objective has been: explore and analyze the education odds of Permaculture. From this perspective, has been done a case study about two permaculture projects: l’Hort Permacomunal i el Bosc Comestible, made in Can Masdeu by Permacultura Barcelona association. For doing this work, has inclined suitable participate for a long and perpetual period in both of them projects, using a qualitative methodology, participant observation and interviews in depth as a main strategies. The results reflect the important pedagogic value of Permaculture, demonstrating to be a powerful education device for the personal and community development

Topics: Educació social, Educació ambiental, Desenvolupament sostenible, Treballs de fi de grau, Social education, Environmental education, Sustainable development, Bachelor's thesis
Year: 2015
OAI identifier: oai:diposit.ub.edu:2445/98693

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.